המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

נגישות ושילוב > שונות

כללי
עתירה בעניין אי מימון עלויות שילוב אדם עם מוגבלות במרכז יום תעסוקתי והסעותיו למרכז

ארגון "בזכות" הגיש עתירה לביהמ"ש המחוזי בירושלים בעניין סירוב המשיבים, הרשות המקומית מבשרת ציון ומשרד הרווחה, לשאת בעלויות מימון שילובו של אדם עם מוגבלות במרכז יום תעסוקתי ובעלויות הסעותיו למרכז. השמת העותר במסגרת השיקומית נעשתה לאור הנחיית גורמי הרווחה. נטען שבנסיבות אלו, על גורמים אלו מוטלת האחריות לשאת בעלויות הנובעות משיבוץ העותר במרכז. נטען שע"פ חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, על המדינה מוטלת החובה לפתח מסגרות ושירותים שיאפשרו לאנשים עם מוגבלויות למצות את יכולותיהם וליהנות מהשתתפות מלאה בפעילות בכל תחומי החיים. מתוך חובה זה נובעת החובה להעמיד שירותי שיקום ותעסוקה לאנשים עם מוגבלות קשה כדוגמת העותר. עוד נטען שהזכות להסעות למרכז יום הינה חלק אינטגרלי מהזכות לשירותי שיקום ותעסוקה, ושמתוך זכותו של האדם לשיקום, נגזרת גם חובת המשיבים לשאת בעלויות הסעות אלו. (הוגש 23.01.14)
עתירה לבג"ץ למימון מלווה צמוד לאדם עם מוגבלות כנגזרת מהחובה לאפשר קליטתו בדיור חוץ-ביתי

ארגון "בזכות" עתר לבג"ץ בשמו של צעיר בעל מוגבלות שכלית – התפתחותית, כנגד החלטת משרד הרווחה שלא להעניק לו המימון הדרוש על מנת לאפשר קליטתו בדיור חוץ-ביתי, ביחד עם מלווה צמוד. נטען כי לעותר מחלת אפילפסיה שאינה ניתנת לאיזון באמצעות תרופות. לפיכך, הפנייתו לדיור חוץ-ביתי ללא מלווה שתפקידו להגן עליו מפני פגיעות חמורות העלולות להיגרם בשל התקפי האפילפסיה, עלול לסכנו בצורה ממשית. העותר טוען כי בנסיבות אלו, ולאחר שועדת האבחון החליטה שיש לשבצו בסידור חוץ-ביתי בקהילה, חובה על המשרד להעניק לו את כל השירותים הנלווים הדרושים לו על מנת לאפשר את המגורים, לרבות מימון מלווה צמוד. העותר מציין כי אמנם, בנסיבות ייחודיות אלו המדובר בהקצאת משאבים גדולה מהרגיל, ואולם שמצב דברים זה אינו יכול להביא לשלילת זכותו למקום מגורים שבו יזכה לחייה בכבוד. (הוגש 04.07.12)
ארגון בזכות עתר לבג"ץ בעניין היעדר מסגרות דיור חוץ ביתיות לאנשים להם מוגבלות נפשית ושכלית (בג"ץ 1596/12)

ארגון בזכות עתר לבג"ץ כנגד משרדי הרווחה והבריאות בעניין היעדר מסגרות דיור חוץ ביתיות לאנשים להם מוגבלות כפולה, נפשית ושכלית. העתירה הוגשה בשם שלושה עותרים המתגוררים מזה שנים במחלקות אשפוז פסיכיאטריות, וזאת בשל העדר שירותי דיור מותאמים למוגבלותם. העותרים טענו שבהעדר מסגרות מגורים, משבצים המשיבים אנשים כדוגמת העותרים בבתי חולים פסיכיאטריים למשך כל חייהם, אף על פי שבתי חולים אלו אינם מתאימים להם. העותרים טוענים כי לאנשים עם מוגבלות כפולה הזכות לשיקום ולטיפול ראוי, וכן הזכות לחיות במסגרות פתוחות המאפשרות להם שילוב בחברה, קידום אישי, אוטונומיה ועצמאות. העדר מסגרות מתאימות ואשפוזם בבתי חולים פסיכיאטריים, פוגע בזכויות אלו באופן שאינו מידתי. עוד נטען שאשפוז אנשים אלו באופן הנעשה כיום מהווה הדרה שהינה בגדר אפליה מחמת מוגבלות. (הוגש 22.02.12)
ארגון בזכות עתר לבג"צ לאפשר לאדם עם מוגבלות שכלית נגישות לערכאות וייצוג עצמאי

ארגון בזכות עתר לבג"צ בשמו של אדם בן 40 עם מוגבלות שכלית המתגורר במוסד של משרד הרווחה בעל כורחו ואשר בקשתו לעבור להתגורר במסגרת דיור מוגנת בקהילה נדחתה. בעתירה נטען כי משרד הרווחה מערים על העותר קשיים במטרה למנוע ממנו לערער על ההחלטה, ובכלל זה מסרב להעביר אליו את נימוקי ההחלטה, ומונע ממנו להפגש עם עורכי דינו ולחתום על ייפוי כוח. נטען, כי אנשים עם מוגבלות שכלית אינם משוללי כשרות משפטית אף אם ממונה להם אפוטרופוס, וכי על פי הדין הישראלי יש להם זכות לנקוט בפעולות משפטיות על מנת למצות זכויות יסוד, כגון הזכות לחירות, לשוויון ולאוטונומיה אישית. (הוגש 10.03.2011)
עתירה לחיוב המדינה להעניק לאנשים עם מוגבלות נפשית שירותי שילוב בקהילה (בג"צ 5531/10)

ארגון "בזכות" עתר בשם עותרים בעלי מוגבלות נפשית כנגד משרד הבריאות על החרגתם מחוק שיקום נכי נפש בישראל, התש"ס–2000 המעניק לכל אדם עם מוגבלות נפשית מדרגה מסוימת זכות לקבלת סיוע לשם שילובו בקהילה במסגרות עבודה, חינוך וכו'. העותרים מתגוררים במסגרת מגורים מוסדית טיפולית ליד בית החולים אברבאנל, הם אינם זקוקים לאישפוז פסיכיאטרי וכשירים לשילוב בקהילה. אף על פי כן החליט משרד הבריאות להחריג אותם, כמו גם כל אדם עם מוגבלות נפשית הגר במסגרת דומה, מתחולת החוק. לטענת העותרים המדיניות החדשה מהווה הפרה ברורה של החוק ופגיעה בתכלית החברתית העומדת מאחוריו. ההוראה מדירה את העותרים מהקהילה ומהווה פגיעה קשה בזכותם לכבוד אישי ולשוויון, שכן הדרה פרושה הפליה. (הוגש 21.7.10 )
נחתמה תוספת לתקנות התכנון והבנייה המסדירה את חובת התקנתם של אמצעי נגישות לבעלי מוגבלויות בכל בניין ציבורי חדש

זה זמן קבועה בחוק שוויון הזכויות לאנשים עם מגבלויות החובה להסדיר נגישות לבניינים חדשים. התוספת החדשה לתקנות התכנון והבנייה מוסיפה שיניים לחוק בכך שהיא מתנה היתר בנייה של כל בניין ציבורי חדש בהתקנת אמצעי נגישות לטובת מוגבלים כדי שיוכלו לממש את זכותם לשוויון; אמצעי הנגישות המדוברים נועדו להקל על התניידות של בעלי מוגבלויות אל המבנה ציבורי ובתוכו וכן ממבנה ומבנה, וחלות על כל מבנה הפתוח לציבור ובכלל זה קניונים, מבני משרדים, בתי עלמין ובתי כנסת. התקנות חלות גם על שיפוץ של מבנים ציבוריים.
קבוצות מוחלשות

זכויות אנשים עם מוגבלויות
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם