המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

גיוס בחורי ישיבות > חקיקה

כללי
חוק שירות בטחון (נוסח משולב) תשמ'ו 1986. סעיפים : 36-38 ו-46-48.

החוק מפרט סמכויות שר הביטחון במתן צווי פטור ודחייה של שירות צבאי ובביטולם, בהתאם לתנאים הקבועים בחוק. כמו-כן מפורטים העונשים שיוטלו בגין אי מילוי חובה לפי חוק זה.
חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשס'ב-2002.

החוק מפרט את התנאים בהם שר הביטחון רשאי ואף חייב לדחות בצו שירות צבאי לתלמידי ישיבות. הצו ניתן לשנה והשר רשאי להאריכו וכן לאפשר למיועד לשירות בטחון לצאת לשנת הכרעה בהתקיים התנאים הקבועים בחוק.
משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם