המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

גיוס בחורי ישיבות > פסיקה

כללי
בג"ץ : חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם אינו חוקתי ואין על הכנסת להאריכו במתכונתו הנוכחית (בג"ץ 6427/12)

בג"ץ קיבל ברוב קולות עתירה לביטול חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם. ביהמ"ש קבע שהחוק פוגע בעקרון שוויון ושבמשך 10 השנים מאז חקיקתו הוא לא הגשים התכליות שביסודו, לעודד גיוסם של תלמידי ישיבה, אלא עיגן את הסדר דחיית השירות שהיה קיים טרם חקיקתו. בעניין זה קבע ביהמ"ש שהאמצעים שנקבעו בחוק לא הגשימו ואינם עשויים להגשים את תכליותיו ברמת הסתברות ממשית. נוכח מסקנות אלו קבע ביהמ"ש שהחוק אינו עומד במבחן המידתיות שבפסקת ההגבלה שבחוק היסוד כבה"א וחירותו, שאין הוא חוקתי ושהכנסת לא תוכל להאריכו במתכונתו הנוכחית. השופט גרוניס קבע, בדעת מיעוט, שאין הצדקה להתערבות בג"ץ וזאת מכיוון שהמדובר בחוק בו העניק הרוב זכויות יתר למיעוט. בנסיבות אלו קבע השופט גרוניס שאין צידוק להפעיל ביקורת שיפוטית. עוד הביע השופט גרוניס ספק ביכולתו של ביהמ"ש להביא לשינוי המצב הקיים. (ניתן 21.02.12)

למעבר לקישור לחץ/י כאן

בית המשפט העליון שב ודחה את ההכרעה בחוקתיותו של חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם (בג"צ 6298/07)

בשנת 2002 קיבלה הכנסת את חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם. בכך הוסדר לראשונה בחוק נוהל דחיית השירות בצבא לבחורי הישיבות שתורתם אומנותם, תוך יצירת הסדרים לעידוד ולקליטת אותם בחורי ישיבות שכן יחפצו להתגייס. בבג"ץ 6427/02 התנועה לאיכות השלטון בישראל נ' הכנסת נקבע בדעת רוב כי החוק מפלה ואינו עומד במבחני פסקת ההגבלה, אך על פי כן סבר בית המשפט כי לא ניתנה לחוק "הזדמנות ראויה להגשים את מטרותיו" וניתנה ארכה למדינה ליישם את החוק. ביולי 2007 וכמתבקש מלשון החוק האריכה הכנסת את תוקפו בחמש שנים נוספות ועל כך הוגשו העתירות החדשות. בית המשפט קובע כי למרות חמש השנים שעברו מאז חקיקת החוק עדיין לא הצטברו די נתונים שיאפשרו לקבוע סופית את חוקתיותו - בין השאר בגלל העיכובים הרבים שנתקלו בהם עד עתה המסגרות שנועדו לעודד את גיוסם של בחורי הישיבות או את שילובם בשירות לאומי אזרחי - ולכן נדחה המשך הדיון בעתירה בחמשה עשר חודשים.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

בית המשפט העליון דחה את העתירה להיתר יציאה לחו"ל לבחורי ישיבות ששירותם הצבאי נדחה ( בג"ץ 5803/06)

בחורי ישיבות שתורתם אמונתם, ביקשו לבטל את התקנות המגבילות יציאה לחוץ לארץ של בני ישיבות עד גיל 29. השופט רובינשטיין דחה את העתירה בטענה כי ההסדר שבתקנות הדורש את אישור הצבא הוא מידתיוחוקתי, השופטת ארבל מסכימה עמו אך קובעת כי מגיל 22-23 צריכה לחול הקלה הדרגתית באיסור שכן הגבלה על חופש התנועה הינה פגיעה בזכות יסוד.
בג'צ 6427/02 התנועה לאיכות השלטון בישראל נ' הכנסת

עתירה כנגד חוקתיותו של חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, תשס"ב - 2002 (חוק טל) בשל פגיעתו בעקרון השוויון ובכבוד האדם. בדחותו את העתירה קובע בית המשפט, כי אף שהחוק פוגע קשות בכבוד האדם של בני קבוצת הרוב, המחוייבים בשירות צבאי, הרי שחוקתיותו מותנית במידתיותו. נקבע כי אף שעל פי מצב הדברים בעת ההכרעה היה על בית המשפט לפסול את החוק, הרי שטרם ניתנה לחוק הזדמנות ראויה להשיג את יעדיו ולכן יש לדחות את העתירה ולקוות, כי יתרחש שינוי במצב הדברים עד תום תקופת חמש השנים אותן הקציב המחוקק לחוק.
בגצ 01 / 24 עו'ד יהודה רסלר נ' כנסת ישראל, פ'ד נו (2) 699.

העותרים תוקפים את חוקתיות חוק שירות ביטחון (מיועד לשירות ביטחון שתורתו אומנותו) (הוראת שעה) תשס"א - 2001 בטענה כי הוא מפלה בין שווים לעניין חובת שירות צבאי ואינו לתכלית ראויה. בית המשפט דוחה את העתירה מבלי להכריע בחוקתיות החוק בשל זמניות החוק ומכיוון שהכנסת בעיצומו של הליך לחקיקת חוק קבוע.
בג'צ 910/86 - רס'ן (מיל.) יהודה רסלר נ' שר הבטחון . פ'ד מב(2), 441.

עתירה כנגד החלטת שר הביטחון , מכוח סמכותו לפי סעיף 36 לחוק שירות הביטחון, לדחות את שירותם הצבאי של תלמידי ישיבות. לטענת העותרים ההחלטה הינה בלתי סבירה ומפלה ומהווה חריגה מסמכות שר הביטחון. נפסק כי בהחלטתו רשאי שר הביטחון לשקול טעמים שבדת כל עוד אין פגיעה ממשית בביטחון המדינה, וכי העותרים לא עמדו בנטל להראות שהחלטת שר הביטחון אינה סבירה בנסיבות העניין. עם זאת, ההחלטה פתוחה לבחינה מחדש מעת לעת בהתאם לנסיבות ולצרכי הביטחון המשתנים.
בג'ץ 3267/97 אמנון רובינשטיין נ' שר הביטחון, פ'ד נב(5), 481.

עתירה לבחינת חוקיות ההסדר לפיו ניתנת לתלמידי ישיבות דחיית שירות מכח סמכותו של שר הביטחון לפי סעיף 36 לחוק שירות הביטחון. בית המשפט קובע כי מכיוון שיש עליה משמעותית במספר הנהנים מהסדר דחיית השירות, והוא שנוי במחלוקת אידיאולוגית חריפה וכרוך בהתנגשות בין זכויות אדם - הזכות לשוויון וחופש הדת – יש להסדירו בחקיקה ראשית ואין שר הביטחון מוסמך להמשיך ולהסדירו.
משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם