המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

שבת כיום מנוחה > חקיקה

כללי
חוק שעות עבודה ומנוחה תשי'א-1951.

החוק קובע איסור העבדת עובד ביום המנוחה שלו אך קובע חריג המאפשר העבדת עובד ביום המנוחה אם העבודה חיונית לציבור. כן קובע החוק, כי למעביד אסור להפלות עובד שאינו מסכים לעבוד ביום המנוחה שלו.
פקודת סדרי שלטון והמשפט, תש'ח 1948 - פרק שישי א'

החוק מגדיר את ימי המנוחה של יהודים ולא יהודים.
פקודת העיריות [נוסח חדש] - חוק לתיקן פקודת העיריות מס' 40 תשנ'א 1991

בין השאר מסמיך החוק עיריות להסדיר סגירתם של עסקים בימי מנוחה בהתחשב בטעמים שבמסורת דתית.
משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם