המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

חופש העיסוק > חקיקה

כללי
חוק הרשויות המקומיות (הסמכה מיוחדת), התשי'ז - 1956

החוק מסמיך את הרשויות המקומיות לחוקק חוקי עזר המגבילים או אוסרים מכירת מוצרי חזיר בתחומן
תקנות איסור גידול חזיר(תפיסה והשמדה), תשכג 1963

התקנות מסדירות מתן אישורים למוסדות הרשאים לגדל חזיר וכן מסדירות את החרמתם והשמדתם של החזירים המוחזקים ללא אישור ואת שיעורי הקנסות לעוברים על הוראות החוק
חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי'א-1951

החוק אוסר, בין השאר, על העסקת עובדים בזמני המנוחה השבועית הנקבעים על פי דת העובד. כן קובע החוק חריגים לאיסור ההעבדה ומטיל איסור על אפליית עובדים בשל סירובם לעבוד בזמנים אלה.
חוק חג המצות (איסור חמץ) התשמ'ו 1986

החוק אוסר הצגה ומכירה לצריכה של חמץ מערב חג הפסח ועד צאת החג בישובים יהודיים וקובע כי העובר על הוראותיו יחויב בקנס.
חוק איסור גידול חזיר, תשכ'ב 1962

החוק קובע איסור על גידול חזיר, חריגים לאיסור ודרכי אכיפתו.
חוק בשר ומוצריו, התשנ'ד 1994

החוק מסדיר יבוא בשר לארץ וקובע כי אין לייבא לארץ בשר אלא אם ניתנה לגביו תעודת הכשר.
משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם