המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

חופש העיסוק > פסיקה

כללי
ביה"ד הארצי לעבודה: על רבני שכונות לצאת לגמלה בגיל 67 (ס"ק 56/09)

ביה"ד הארצי לעבודה דחה בקשת ההסתדרות וארגון רבני השכונות למתן סעד הצהרתי שע"פ הסכם קיבוצי משנת 1988 אין לחייב רבני שכונות לפרוש בגיל 67 כקבוע בחוק שירות המדינה (גמלאות) ובחוק גיל פרישה. המבקשים הסתמכו על תוספת בכתב יד בהסכם הקיבוצי שלפיה גיל פרישת הרבנים יהיה כמקובל במועד החתימה על ההסכם, ועל כך שבעבר רבנים לא אולצו לפרוש בגיל 67. ביה"ד קיבל עמדת המדינה שהממונה על השכר לא נתן הסכמתו לתוספת ושהמבקשים לא הוכיחו אחרת. בנסיבות אלו קבע ביה"ד שדין הבקשה להידחות ושגיל הפרישה המחייב לגבי רבני שכונות הוא גיל הפרישה הקבוע בחוק. ביה"ד ציין שספק אם הממונה על השכר הוא הגורם המוסמך להסכים על דחיית מועד פרישה מעבר לקבוע בחוק, ושאין בדחיית הבקשה כדי למנוע מהצדדים להגיע להסדר מוסכם וחוקי בדבר הארכת גיל הפרישה לרבני השכונות. (ניתן 04.04.12)
בלדי נ' מועצת הרבנות הראשית לישראל (בג"צ 7471/01) : דרישת מועצת הרבנות למתן הכשר לבשר מיובא כבר בחו"ל פוגעת באופן לא מידתי בחופש העיסוק ולכן בטלה

בית המשפט העליון קובע כי דרישתה של מועצת הרבנות להכשיר את הבשר בעודו בחו"ל כתנאי למתן הכשר לשם יבואו, הינה אמצעי הפוגע פגיעה בלתי מידתית בחופש העיסוק, ומייקר את הוצאות העותרת באופן בלתי סביר. אף כי המשיבה בחרה אמצעי זה על מנת להתמודד עם אותם ספקות הלכתיים שהתעוררו בנוגע להליך כשרותו של הבשר, אין הדרישה עומדת בתנאי פסקת ההגבלה. לפיכך, ניתן צו מוחלט האוסר על התנית מתן תעודת ההכשר בהכשרת הבשר בחו"ל.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

סולודקין נגד עיריית בית שמש (בג"צ 953/01) :פגיעה ברגשות דתיים עשויה להצדיק הגבלת מכירת בשר חזיר בתנאים מסויימים

בית המשפט העליון קבע כי בחברה דמוקרטית ניתן להצדיק את הפגיעה בזכויות האדם של המבקשים למכור בשר חזיר ומוצריו על מנת למנוע פגיעה ברגשות דתיים ולאומיים של המבקשים לאסור זאת ובלבד שיובטח כי ניתן להפחית את עוצמת הפגיעה בזכויות האדם על ידי עמידה בדרישת המידתיות. על רקע עוצמת הפגיעה ברגשות מחד, ועל רקע היקף הפגיעה בזכויות האדם מאידך, על העירייה לתת דעתה לשאלה אם ייקבע איסור על מכירת בשר חזיר ומוצריו אם לאו, ואם יקבע איסור האם יהא מלא או חלקי? ההכרעה צריכה לשקף את צביונה של העיר ואת מידת הסובלנות כלפי הדעה הנוגדת המאפיינת את תושביה של העירייה, כך שתיתן ביטוי ללכידות החברתית וליכולת של התושבים בעלי השקפות שונות ומנוגדות לחיות בצוותא.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

פסק דין של בית המשפט לעניינים מקומיים בירושלים בעניין פירוש האיסור על הצגת חמץ בפומבי בחג הפסח (ת"פ 7426/07)

בית המשפט לעניינים מקומיים בירושלים ביטל את כתבי האישום אשר הוגשו כנגד מספר בתי עסק בירושלים לאחר שערך הבחנה בין הצגת חמץ בפומבי לבין הצגת חמץ במקום ציבורי, שאינו עולה כדי "פומבי". בית המשפט פסק כי "העבירה לפי חוק זה עניינה בהצגת מוצר חמץ, למכירה או לצריכה, בפומבי, אך לא במקום ציבורי, או בכל מקום אחר, שאינו פומבי."
בג'ץ 7471/05, בלדי בע'מ נ' מועצת הרבנות הראשית לישראל ואח', (טרם פורסם).

עתירה כנגד החלטת המשיבה להתנות מתן היתר לעותרת לייבא בשר כבש בהכשרתו המוקדמת בחו"ל. בית המשפטמקבל את העתירה בהגיעו למסקנה שדרישת המשיבה נובעת משיקול שאינו מהגרעין הקשה של דיני הכשרות שבסמכות המשיבה, ולכן מהווה פגיעה בלתי מידתית בחופש העיסוק של העותרת
בגצ 1355/01 מרינה סולודקין נ' עיריית בית שמש, פ'ד נח 595 (5)

בית המשפט דן בשאלת שיקול דעתן של העיריות בחקיקת חוקי עזר בעניין מכירת בשר חזיר על פי חוק ההסמכה.נקבע כי על בסיס הנתונים המקומיים בכל עיר יש לבחון את עוצמת הפגיעה ברגשות בני המקום (מאמינים ושאינם מאמינים כאחד) בשל מכירת בשר חזיר, מידת הפגיעה בזכויות המבקשים לקנות בשר חזיר,,ומידת הפגיעה בחופש העיסוק של המוכרים ובהתאם לכך להחליט האם לאסור את המכירה והאם האיסור יהיה מלא או חלקי .
בג'צ 3872/93 מיטראל בע'מ נ' ראש הממשלה, פ'ד מז (5) 485.

העתירה נסבה על סירובה של המדינה ליתן לעותרת רישיון לייבא בשר על מנת למנוע יבוא בשר שאינו כשר. נקבע כי שלילית זכותה של העותרת לעסוק ביבוא בשר סותרת את חוק יסוד:חופש העיסוק וכי שקילת שיקולי דת ושיקולי פגיעה ברגשות דתיים לעניין מתן רישיונות יבוא הינה אסורה.
בג'צ 4676/94 מיטראל נ' כנסת ישראל ,פ'ד נ(5) 15

בית המשפט דוחה עתירה בנוגע לתוקפו של חוק יבוא בשר קפוא,האוסר על יבוא בשר לא כשר נקבע כי פסקת ההתגברות מאפשרת פגיעה מוגבלת בחופש העיסוק וזאת אף אם תוצאת לוואי של הפגיעה הינה פגיעה משנית שאינה בעלת עוצמה ממשית בזכויות אדם אחרות.
ע'פ 7182/98 יורי שמוקלר ואח' נ' מ'י- עיריית אשקלון, פ'מ נח(2) 241.

המערערים הורשעו בגין מכירת חזיר, בניגוד לסעיף 3 לחוק העזר העירוני. בית המשפט המחוזי דחה את ערעורם בקבעו כי מכיוון שהאיסור הוא על מכירה בלבד מתקיים איזון סביר בין זכויות הפרט לבין שמירת אופייה של מדינת ישראל כמדינה יהודית והפגיעה בחופש העיסוק אינה עולה על הנדרש.
משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם