המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

חופש העיסוק > מאמרים

כללי
פגיעה ברגשות וטובת הכלל בעקבות בג'צ מיטראל בע'מ נ' ראש הממשלה ושר הדתות, א' כשר,

המאמר הינו מאמר ביקורת בעקבות בג"צ מיטראל. המחבר דן בטענת הפגיעה ברגשות דתיים שנדונה בפסק הדין.ומגדיר פגיעה ברגשות דתיים של אדם כהסבת הרגשה רעה וכאב נפשי על רקע דתי. השאלה העולה היא האם יש מקום להגביל את זכות היסוד לחופש העיסוק לשם הגנה בפני פגיעה ברגשות דתיים, במדינה דמוקרטית..לדעת המחבר, לא ניתן להצדיק את ההגבלה על חופש העיסוק בצורך להגן מפני פגיעה ברגשות דתיים או בעובדת הגדרתה של מדינת ישראל כמדינה שאינה רק דמוקרטית אלא גם יהודית.דת ושוויון בראי הפסיקה - פ' רדאי, ספר ברנזון, כרך שני , בני סברה עורכים אהרון ברק וחיים ברנזון נבו הוצאה לאור,ירושלים תש'ס-2000.ע'מ 341-391

המאמר עוסק בהשפעת מעמדה של הדת בישראל על זכויות האדם, ובין השאר, בפגיעה בחופש העיסוק בשל חקיקה דתית. לטענתה, הדרישה לכשרות לא רק במקומות ציבוריים אלא גם במקומות פרטיים מהווה פגיעה בחופש העיסוק. כן מבקרת המחברת את בית המשפט על סירובו בעניין מיטראל לבטל חקיקה ראשית דתית מטעמים של פגיעה בשוויון ובכבוד האדם שנמצאו מספיקים על מנת לבטל החלטות מנהליות דתיות.כפייה דתית בישראל - ח' כהן, ספר ברנזון, כרך שני , בני סברה עורכים אהרון ברק וחיים ברנזון נבו הוצאה לאור,ירושלים תש'ס-2000. ע'מ 295-324

המאמר עוסק בהתפתחות הכפייה הדתית בישראל ומביא כדוגמה, בין השאר, את כשרות מוצרי מזון. לטענתו, המחוקק מתחשב יתר על המידה ברגשות דתיים, התחשבות אשר הביאה לחקיקת פסקת ההתגברות בחוק יסוד:חופש העיסוק.. המחבר טוען, כי אחת הדרכים לכפייה דתית היא התניית מתן תעודות כשרות בתנאי תשלום ונורמות התנהגות שאינן קשורות לכשרות. לדבריו, חקיקה הנחקקת בשל לחץ פוליטי לשם השגת מטרות דתיות נתפסת כראויה, והמחוקק אינו מצליח לאזן כראוי בין האינטרסים של החילוניים לבין אלו של הדתיים.גלגולו של חזיר: מסמל לאומי לאינטרס דתי? - ברק-ארז דפנה, גלגולו של חזיר: מסמל לאומי לאינטרס דתי?, משפטים 33(2-3): 403-475

המאמר עוסק בהתפתחות האיסור החוקי-משפטי על גידול וסחר בחזירים. המחברת מצביעה על האופן בו הרגישות ההיסטורית והתרבותית הטביעה את חותמה על המשפט, תוך אימוץ איסורים מהיהדות על גידול חזיר ודנה בהתנגדויות לאיסורים הללו. המאמר מצביע על השינוי שחל בתפיסה של איסור גידול חזיר במשפט הישראלי כבבואה לשינויים שחלו בחברה הישראלית. לטענת המחברת אימוץ הגישה לפיה מטרת האיסורים היא למנוע פגיעה ברגשות הציבור הדתי יביא להגבלתם לאזורים דתיים בלבד שכן על האיסורים לעמוד במבחני המידתיות של חוקי היסוד.משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם