המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

נישואין וגירושין > חקיקה

כללי
חוק שיווי זכויות האשה, תשי'א-1951

החוק נועד להבטיח שוויון בין נשים לגברים, אך קובע כי אין הוא בא לפגוע בדיני איסור והיתר לנישואין ולגירושין. עם זאת, החוק חל על כל בתי הדין הדתיים והם מחויבים לנהוג לפיו.
דבר המלך במועצה על ארץ ישראל, 1922.

החוק קובע בין היתר את סמכותם של בתי דין דתיים לדון בענייני מעמד אישי ומפרט מהם עניינים אלה ומהן סמכויות בתי הדין הדתיים השונים.
חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), תשי'ג-1953.

החוק קובע כי נישואין וגירושין של יהודים בישראל יעשו על פי דין תורה ומעניק סמכות ייחודית לבית הדין הרבני לשפוט בעניינים אלה.כן מונה החוק ענייני מעמד אישי נוספים בהם מוסמך בית הדין הרבני לדון.
חוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ'ה-1995

החוק מכונן בתי משפט למשפחה ומסמיכם לדון בתובענות בענייני מעמד אישי ומשפחה, למעט נישואין וגירושין.
משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם