המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

פגיעה ברגשות דתיים > מאמרים

כללי
פגיעה ברגשות וטובת הכלל: בעקבות בג'צ מיטראל. - כשר, אסא. משפט וממשל, ב' (1): 289-302, 1994.

המאמר דן בפגיעה ברגשות וטובת הכלל בעקבות בג"צ מיטראל, אשר במרכזו עומדות טענות בדבר "פגיעה ברגשות דתיים". המאמר סוקר את מרכיביה השונים של הפגיעה האמורה ודן בשאלת ההסדרים הרצויים בתחום זכויות האדם והאם הסדרים אלה נותנים מקום מספיק לשיקולים של פגיעה ברגשות דתיים.פגיעה ברגשות דתיים - סטטמן, דניאל. רב-תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית(קבץ):רמות,אוניברסיטת תל-אביב,1998.

המאמר דן בנסיבות השונות המצדיקות הגבלת התנהגות הפוגעת ברגשות. המחבר מבחין בין רגשות שאינם ראויים להגנה, הנובעים מאמונות או מערכים בלתי מוסריים, לרגשות הראויים להגנה ומתעוררים בשל פגיעה בכבוד האדם. בהמשך, מעלה המאמר שיקולי שיוויון בין רגשות הקורבן ורגשות הפוגע המובילים לביקורת על המצב הקיים בחוק הישראלי שמעניק הגנה מופלגת מפני פגיעה. עם זאת טוען המחבר כי הפסיקה צמצמה הגנה זו באופן שמרוקן אותה מכל תוכן. התזה שמציג המחבר הינה ביקורתית בעיקרה, לטענתו מושג הפגיעה ברגשות הינו בעייתי ונעשה בו שימוש רב מדי ברטוריקה הציבורית והמשפטית בזמננו.טיעון הפגיעה ברגשות להגבלת חירות הביטוי:תיאוריה וישום - כהן-אלמגור,רפי. ספר שמגר, מאמרים(קבץ):תל-אביב,לשכת עורכי הדין,תשס'ג-2003

המאמר דן בפגיעה ברגשות כעילה אפשרית להגבלת חופש הביטוי. המחבר מציע כי חופש הביטוי ייסוג מפני טיעון הפגיעה ברגשות אך ורק במקרים בהם מתקיימת פגיעה רצינית וישירה למערכת הרגשית של פרט, פרטים או קבוצת מטרה בנסיבות בהן אינם יכולים להתחמק מהפגיעה. לטענתו, יש לבחון בכל מקרה לגופו את תוכן הביטוי, אופן הביטוי, כוונת הדובר והנסיבות של השמעת הביטוי. במאמר נשאלות שאלות בדבר גבולות חופש הביטוי ופסקי דין של בית המשפט העליון שבהם הועלה טיעון הפגיעה ברגשות נסקרים באופן ביקורתי.חופש הדת, חופש מדת והגנה על רגשות דתיים - סטטמן, דניאל, מחקרי משפט, 21(1): 5-87 2004/5.

במאמר דן המחבר בתשתית התיאורטית להבנת המושגים חופש הדת והחופש מדת.המחבר בוחן מדוע חופש הדת והחופש מדת ראויים להגנה מיוחדת ובאיזה היקף, ושואל מהו היחס הראוי בין ההגנה על חופש הדת לבין ההגנה על פגיעה ברגשות דתיים. לאחר מכן מיישם המחבר את התיאוריה המוצעת על ידו להבנת כמה פרשות מרכזיות (שביט, חורב וגור אריה) הנוגעות לחופש הדת שהגיעו להכרעת בית המשפט העליון, ומנתח באופן ביקורתי את מעמד חופש הדת בעיני בית המשפט העליון בפרשות שהוזכרו לעיל, בהשוואה למעמדן של זכויות אחרות.משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם