המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

חינוך ודת > פסיקה

כללי
בימ"ש השלום: לימוד תורה אינו יכול לשמש עילה לאי פירעון חובותיו בהוצאה לפועל של תלמיד ישיבה (רע"צ 11221-04-12)

רשמת ההוצאה לפועל קבעה שתלמיד ישיבה בן עשרים לו חובות לבנק הבינלאומי הראשון הינו חייב המוגבל באמצעים ועל-כן השיתה עליו צו תשלומים חודשי בסך 150 ₪ לחודש. החלטה זו התקבלה לאור ממצאי בדיקת היכולת שהתקיימה בעניין החייב, שם נמצא כי הוא תלמיד ישיבה המקדיש 14 שעות ביום ללימודי תודה, דבר המונע ממנו, לשיטתו, לעבוד. על החלטה זו הוגשה בקשת רשות ערעור. בימ"ש השלום בת"א קיבל הערעור על החלטת הרשמת וקבע שלימוד תורה אינו יכול לשמש עילה לאי פירעון החובות ומוטלת על חייב חובה לצאת ולעבוד על מנת שיפרע חובותיו, גם על חשבון הזמן שהוא מקדיש ללימוד התורה. ביהמ"ש דחה את קביעת הרשמת שלאור לימודיו אין לחייב יכולת השתכרות וקבע שלאור הנתונים יכולת ההשתכרות של החייב הינה גבוהה. התיק הוחזר לרשמת לקביעת צו חיוב. (ניתן 28.05.12)
בג"ץ דחה עתירה לתגבור מערך הפיקוח במוסדות חינוך חרדיים אך הורה למשרד החינוך להשיב מדוע לא נערכים בהם בחינות מיצ"ב (בג"ץ 3613/10)

המרכז לפלורליזם יהודי עתר לבג"ץ כנגד משרד החינוך בעניין אי הפעלת מערך פיקוח מספק על מוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי ומוסדות הפטור במגזר החרדי. העותר ביקש שיוקצו תקני מפקחים בכמות הראויה וכי תיערך בדיקה סדירה של המוסדות, לרבות ביחס ליישום חובת לימודי הליבה בהם. בנוסף ביקש העותר שהמשרד יחיל את חובת קיומן של בחינות המיצ"ב על מוסדות אלה, בדומה לנעשה בחינוך הממלכתי. נקבע שנוכח התהליך הנמשך של תגבור והעצמת הפיקוח מצד המשרד, הבא לידי ביטוי בהוספה של תקני מפקחים והטלת גזרות תקציביות על מוסדות שלא עמדו בחובת לימודי הליבה, הרי שאין עילה להתערבות ביהמ"ש להתערב בעניין זה. מאידך, ביהמ"ש קיבל את עמדת העותר ביחס לחובת קיום בחינות המיצ"ב, והורה למשרד להשיב מדוע לא יחיל חובה זו גם על מוסדות החינוך האמורים. (ניתן 22.03.12)

למעבר לקישור לחץ/י כאן

ביהמ"ש לעניינים מנהליים חייב את משרד החינוך להעניק רישיון זמני לפתיחת בית ספר פרטי נוצרי-אורתודוכסי (עמ"נ 12302-07-11 )

ביהמ"ש לעניינים מנהליים בת"א דחה ערעור משרד החינוך על החלטת ועדת ערר והנחה אותו להעניק רישיון זמני לפתיחת בי"ס פרטי נוצרי-אורתודוכסי. ביהמ"ש דחה הטענה שפתיחת ביה"ס תפגע במערכת החינוך הממלכתית ובעקרון האינטגרציה, וציין שלאור החקיקה הרלוונטית ספק אם המשרד מוסמך לשקול שיקולים אלו במסגרת מתן הרישיון. נקבע שגם אם מוסמך המשרד לשקול שיקולים אלו עליו להוכיח שפתיחת ביה"ס תפגע במערכת החינוך הרשמית, באופן הגובר על זכותם החוקתית של ההורים לחינוך ילדיהם ע"פ השקפתם – דבר שלא נעשה. ביחס לטענה שהילדים השתלבו כנדרש במערכת הממלכתית נקבע שאין בכך בכדי לשלול קיום פגיעה בלתי מידתית בזכותם החוקתית של ההורים לחינוך ילדיהם לפי השקפת עולמם. ביהמ"ש ביקר את מדיניותו הלא אחידה של המשרד המבקשת למנוע הקמת בי"ס פרטי נוצרי-אורתודוכסי והמאשרת הקמת בתי ספר פרטיים למגזרים אחרים כגון המגזר החרדי. (ניתן 18.10.11)
ביהמ"ש לעניינים מנהליים: קריטריון אי התאמה לרוח בית הספר הינו קריטריון לגיטימי לאי קבלת תלמידים למוסדות חינוך חרדיים (עת"מ 55600-10-10)

ביהמ"ש לעניינים מנהליים דחה עתירה לחיוב מוסד חינוך המשתייך ל"מרכז מעיין החינוך התורני" לקבל תלמיד, ילד בן שש, ללימודים במוסד. ביהמ"ש קיבל עמדת המוסד שאי-קבלת התלמיד נבעה מאי התאמה בין אורח חייה המסורתי של משפחתו לבין רוחו הדתית – חרדית של המוסד, ולא מטעמים פסולים אחרים. ביהמ"ש ציין שלמוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי הזכות להתוות מאפיינים תרבותיים לפיהם ינהגו תלמידי בית הספר, וכי מידת ההתאמה בין רוח ביה"ס לאורח החיים במשפחות התלמידים, הינו קריטריון לגיטימי לאי קבלת תלמידים למוסד חינוך חרדי. נקבע שהזכות לחינוך מגזרי מתנגשת אמנם עם הזכות לשוויון, אולם קריטריון המבוסס על התאמה לרוח בית הספר והקהילה אותה הוא משרת מאזן כראוי בין שתי זכויות אלו. לאור האמור העתירה נדחתה. (ניתן 26.01.11)
בית המשפט לעניינים מינהליים ביטל את החלטת עיריית ירושלים לתת עדיפות בתקצוב למוסדות חינוך של רשתות החינוך החרדי (עת"ם 1754/09)

בית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים קיבל את עתירת המרכז לפלורליזם יהודי עתר וביטל את החלטת עיריית ירושלים לתת תקצוב גבוה יותר למוסדות החינוך המשתייכים לרשתות של ש"ס ואגודת ישראל ולהם בלבד. בית המשפט פסל את טענת העירייה לפיה הייתה רשאית לקבוע מימון מוגדל למוסדות אלה כיוון שגם חוק יסודות התקציב, המחייב את המדינה לחלק תקציבי תמיכה באופן שוויוני, קובע חריג לגבי מוסדות אלה. נקבע, כי החריג בחוק יסודות התקציב מהווה הפליה פסולה ואף שלא ניתן לבטלו שכן נחקק טרם חוקי היסוד, אין הרשויות רשאיות לבסס תבחינים חדשים לחלוקת תקציב על ההבחנה המפלה המצויה בו. לכן, כיוון שההחלטה אינה שיוויונית, וחורגת מהמנהל התקין המחייב חלוקת תקציבים בהתאם לתבחינים עניינים, קונקרטים ושיויונים על מועצת העיר לקבוע תבחינים חדשים להפעלת שיקול הדעת ולפעול ליישומם (ניתן ביום 15/4/10)

למעבר לקישור לחץ/י כאן

בג"צ נתן צו ביניים נגד חיובו של תלמיד חילוני ללמוד בבית ספר ממלכתי-דתי בשלומי (בג"צ 7371/09)

העותרים הם הורי תלמידים ביישוב שלומי שבצפון אשר חויבו לשלוח את ילדיהם לחטיבת ביניים ממלכתית-דתית שהמועצה המקומית החליטה כי תתפקד גם כחטיבת ביניים ממלכתית. חטיבת הביניים, הלכה למעשה, מתפקדת כמערכת חברתית דתית בה התלמידים חשופים לאורח חיים אמוני. ההורים טוענים כי עצם החיוב מהווה פגיעה בזכותם, על-פי חוק חינוך ממלכתי, לבחור את הזרם בו ילמדו ילדיהם, ובחופש מדת שלהם. בית המשפט נתן צו ביניים המורה לרשויות לאפשר לתלמידים להירשם לבתי ספר ממלכתיים וללמוד בהם עד סיום שנת הלימודים.


לחץ לקריאת ההחלטה - צו ביניים חלקי


בית המשפט לעניינים מנהליים דחה טענת הורים חילונים כי חיובם לשלוח ילדיהם לבית ספר בפיקוח ממלכתי דתי מפר את זכותם לבחור זרם חינוכי בהתאם להשקפתם (עת"מ (חי') 9268-08-09)

בעיירה שלומי הוקם תחת הפיקוח הממלכתי דתי בית ספר אורט ובו שני מסלולים מקבילים: מסלול ממלכתי ומסלול ממלכתי דתי כשהתכנים המשותפים נלמדים במשותף. בעקבות כך שללה הרשות מתושבי שלומי את האפשרות לשלוח את ילדיהם למוסדות חינוך מחוץ לאזור הרישום. נגד החלטה זאת עתרו מספר הורים חילונים בטענה שבכך כופים את ילדיהם למעשה להתחנך בחינוך דתי. בית המשפט קבע כי לא מתקיימים הקריטריונים לבקשת העברה לבית ספר אחר הקבועים בתקנות משרד החינוך, וכי מדיניות האינטגרציה, שנועדה למנוע "בריחת תלמידים" ממקום למקום היא מדיניות ראויה שאין פסול באכיפתה. העתירה נדחתה בכפוף להתחייבות הרשות ומשרד החינוך למנות מכאן ולהבא אחראי שבסמכותו לטפל בטענות על כפייה דתית אם תעלנה.
בג'צ 7947/05 - בתיה קטר, יו'ר ועד ההורים של העיר שדרות נ' שרת החינוך התרבות והספורט

עתירה כנגד העברת ניהול בית הספר התיכון הממלכתי בשדרות לידי רשת אמי"ת (עמותה בעלת צביון ציוני-דתי). ההעתירה נדחית בשל השיהוי הרב בהגשתה ובכפוף להצהרות המדינה העירייה והעמותה כי יישמר צביונו הממלכתי של בית-הספר ותקויים תכנית הלימודים המקובלת במסגרת חינוך זה.
עת'מ (מחוזי יר') 241/06 - האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' משרד החינוך התרבות והספורט

עתירה כנגד האפליה בקבלת תלמידות מזרחיות חרדיות למוסדות החינוך החרדי בית יעקב. בעתירה נקבע כי אף שמוסדות חינוך מוכר שאינו רשמי זכאים לאוטונומיה רחבה, אין הם רשאים להפלות על רקע עדתי ועל רשויות החינוך הציבורי לבצע פיקוח אפקטיבי בזמן אמת על רישום התלמידות על מנת להביא לשוויון הזדמנויות אמיתי בקבלה למוסדות אלה.
עת'מ (מחוזי יר') 1320/03 - מנחם מענדל אלקסלסי נ' עירית ביתר עילית

עתירה בשם תלמידים חרדים המאמינים במלך המשיח להתקבל לבית-ספר חרדי שלומדים בו תלמידים מבתים חסידיים, שהינו מוסד פטור. נקבע כי דרישת השוויון חלה גם על מוסדות פטור ובודאי על אלה הנתמכים כספית על ידי המדינה, וכי על הרשויות לפקח ולוודא כי תנאי הקבלה למוסדות אלה אינם מפלים ושרירותיים. עם זאת העתירה נדחית שכן העותרים סרבו להבחן במבחן קבלה.
בג'צ 11020/05 - פנים להתחדשות יהודית בישראל נ' שרת החינוך, התרבות והספורט,

העותרים טוענים לאפליה כנגד בתי הספר הממלכתיים בתקצוב לתגבור לימודי יהדות המוענק על ידי משרד החינוך. נפסק כי בחלוקת התקציב על הרשות לשקול שיקולים ענייניים בלבד, וכי עקרונות השוויון והפלורליזם מחייבים כיבוד כל הזרמים ותמיכה שוויונית בכולם. עם זאת, העתירה נדחית שכן בית המשפט לא שוכנע כי המשיבים סטו מעקרונות אלה.
בשא (י-ם) 1689/06 ד'ר חנה קהת נ' אורות ישראל מכללה אקדמית לחינוך

המבקשת טוענת כי פוטרה ממשרת הוראה במכללה דתית בשל מעורבותה בארגון "קולך". בית הדין קובע כי אף שמכללת אורות הינה מכללה דתית, הרי שבהיותה ממומנת על ידי המדינה חלים עליה כללי המנהל התקין ואין היא רשאית לפטר את המבקשת בשל מעורבותה בארגון לקידום מעמד האישה. פיטורין כאלה מהווים צידוד בעקיפין באפליה על רקע השקפה ונוגדים את עקרון השוויון וחופש האמונה.
עב (ת'א) 1298/03 לאה רחום נ' מדינת ישראל משרד העבודה והרווחה

פסק הדין דן בשאלת סמכותה של הממונה לתת היתר פיטורין לפי חוק עבודת נשים לעובדת בגן ילדים חרדי שנכנסה להריון מחוץ לנישואים.נפסק כי לא ההריון הביא לפיטוריה אלא אורח החיים שניהלה העולה בבירור מההריון והנוגד את השקפת העולם החרדית שאליה מתפקידה לחנך את הילדים. בנסיבות אלה אין בפיטוריה אפליה שכן הם מתחייבים מאופיה וממהותה של העבודה.
בג'ץ 8186/03 קרן החינוך למען בתי הספר תל'י נגד משרד החינוך.

פסק הדין חייב את משרד החינוך להעניק תוספת תקציב לבתי ספר ממלכתיים תל"י כפי שניתנת לבתי הספר הממלכתיים הדתיים. נקבע כי משרד החינוך חייב לנהוג בשוויון בין כל בתי-הספר המקיימים אותם תנאים מוקדמים המזכים בתוספת תקציב.
בג'ץ 8133/05 עירית 'ביתר עלית' נ' שרת החינוך והתרבות

בפסק הדין נקבע כי חוק ארוחה יומית לתלמיד חל רק על בתי ספר רשמיים ואין המדינה חייבת לממן ארוחות בבתי ספר מוכרים שאינם רשמיים. אי מימון ארוחות בבתי ספר שאינם רשמיים ואשר אינם זכאים לתקציב מהמדינה אינו בבחינת אפליה פסולה.
בג'ץ 4298/93 מונה ג'בארין נ' שר החינוך.

פסק הדין עוסק בנערה דתית מוסלמית שנרשמה לבי"ס נוצרי פרטי, והופיעה לכיתתה בכיסוי ראש בגינו סירב בית הספר לקבלה ללימודים. חוק הפיקוח על בתי ספר אינו חל על בית הספר שכן אינו בית ספר רשמי, וכי חופש הדת והמצפון של התלמידה ייסוג מפני זכותו של בית הספר לקיים אחידות בלבוש והתנהגות כבסיס לקיום משותף של בני עדות דתיות שונות במסגרת בית הספר.
עב' 1693/98 יפה רוזנבאום נגד מדינת ישראל – משרד החינוך, התרבות והספורט.

בפסק הדין נקבע כי פיטורי עובדת מתפקיד גננת בחינוך הממלכתי דתי משום שבעלה חילוני וילדיה מתחנכים בחינוך הממלכתי מהווים חריגה מסמכות מועצת החינוך הממלכתי דתי.
משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם