המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

אפליה בעבודה מטעמי דת ומצפון > חקיקה

כללי
תקנות חינוך ממלכתי (המועצה לחינוך ממלכתי- דתי), תשי'ג- 1953.

התקנות מסדירות את פעילות המועצה לחינוך ממלכתי דתי. בין השאר מאפשרות התקנות למועצה להתנגד למינוי מועמד כלשהו מטעמים דתיים, ומסדירות את הליכי ההתנגדות והערעור עליה.
חוק חינוך ממלכתי, תשי'ג- 1953.

החוק מסדיר את קיומו של חינוך ממלכתי וממלכתי דתי. בין השאר קובע החוק את קיומה של מועצה לחינוך ממלכתי דתי, ובה העדפה לחברים דתיים ומאפשר למועצה לפסול מנהל, מפקח או מורה בחינוך הדתי מטעמי דת.
חוק שיווי זכויות האשה, תשי'א-.1951

סעיף 7 קובע שהחוק אינו חל על מינוי לתפקיד דתי ובכלל זה רבנים ודיינים.
תקנות הדיינים (תנאי הסמכה וסדריה), תשט'ו- 1955.

התקנות קובעות את תנאי ההסמכה של הדיינים. בין השאר נקבע כי על אורח חייו ואופיו של המועמד להלום את מעמדו של דיין בישראל.
חוק שירותי הדת היהודיים (נוסח משולב), תשל'א- 1971.

חוק זה עוסק בהקמת מועצות דתיות וקובע את סמכותן לטפל בהספקת שירותי דת. בין השאר קובע החוק כי המועמדים לשמש כחברי מועצה דתית, ייבחנו על פי התאמתם לתפקיד ומידת ייצוגם את המעוניינים בשירותי דת.
חוק שעות עבודה ומנוחה תשי'א-1951.

החוק קובע איסור העבדת עובד ביום המנוחה שלו אך קובע חריג המאפשר העבדת עובד ביום המנוחה אם העבודה חיונית לציבור. כן קובע החוק, כי למעביד אסור להפלות עובד שאינו מסכים לעבוד ביום המנוחה שלו.
חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ'ח-1988.

החוק אוסר הפליה בעבודה מטעמים שונים, וביניהם טעמי דת. החוק קובע שקביעת תנאים שאינם ממין הענין נחשבת להפליה. עם זאת, מאפשר החוק הבחנה בין עובדים באם היא מתחייבת מאפיה או מהותה של העבודה.
חוק יסוד: חופש העיסוק

חוק היסוד קובע את זכותו של כל אזרח או תושב של המדינה לעסוק בכל עיסוק, מקצוע או משלח יד.
משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם