המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

קבורה דתית וחילונית > חקיקה

כללי
תקנות שירותי הדת היהודיים (מועצת בתי העלמין היהודיים בברקת), התשס'ג-2002

התקנות מסדירות את הקמתו וניהולו של בית עלמין יהודי לקבורה אזרחית חלופית בברקת. התקנות מקנות ייצוג משמעותי לנציגי המועצות הדתיות במועצת בית העלמין.
תקנות שירותי הדת היהודיים (מועצת בתי העלמין היהודיים בתל רגב), התשנ'ח- 1998.

התקנות מסדירות הקמתו וניהולו של בית עלמין יהודי לקבורה אזרחית חלופית בתל רגב. התקנות מקנות ייצוג משמעותי לנציגי המועצות הדתיות במועצת בית העלמין.
תקנות זכות לקבורה אזרחית חלופית (רישוי תאגידים לעניני קבורה וקביעת נוהלי קבורה), התשנ'ט- 1998.

התקנות מסדירות את נהלי הקבורה בבתי עלמין אזרחיים חלופיים,את מתן הרשיון לתאגידי קבורה ואת הנהלים המחייבים אותם.
חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית, התשנ'ו- 1996.

החוק מקנה לכל אדם זכות לקבורה בבית עלמין אזרחי שתיערך על פי השקפתו, ומחייב הקמת בתי קברות אזרחיים באזורי הארץ השונים, במרחקים סבירים זה מזה.
תקנות מועצת בתי העלמין היהודיים בירושלים, תשכ'ז-1967.

התקנות מסדירות את הקמת מועצת בתי העלמין בירושלים
תקנות שירותי הדת היהודיים (חברות לעניני קבורה), תשכ'ז- 1966.

התקנות מחייבות חברות העוסקות בקבורת נפטרים יהודיים לשאת רשיון מאת שר הדתות וקובעות את תנאי הרשיון
חוק שירותי הדת היהודיים (נוסח משולב), תשל'א- 1971.

חוק זה עוסק בהקמת מועצות דתיות וקובע את סמכותן לטפל בהספקת שירותי דת. בין השאר מעניק החוק למועצות דתיות סמכות לטפל בענייני קבורה של יהודים.
פקודת בריאות העם, 1940.

הפקודה מסדירה, בין השאר, את רישוי בתי העלמין והקבורה ומקנה סמכויות הביצוע לשר הבריאות.
קבורה של עדות לא יהודיות
נוהל למתן תמיכות מאת המשרד לענייני דתות למוסדות דת של עדות לא-יהודיות.

נוהל למתן תמיכות מאת המשרד לענייני דתות למוסדות דת של עדות לא יהודיות, ובכללם בתי קברות מוסלמיים ונוצריים. הנוהל קובע כי ועדת התמיכות תחליט על מתן התמיכות מתוך מגמה לנהוג באופן שוויוני.
תקנות העדות הדתיות (ארגונן) (העדה הדרוזית), התשנ'ו-1996

התקנות מסדירות את מעמדה של העדה הדרוזית כעדה מוכרת, מקימות מועצה דתית דרוזית ומסמיכות אותה לטפל בענייני דת שונים של העדה, לרבות קבורה.
פקודת העדות הדתיות (ארגונן)

הפקודה מסמיכה את שר הדתות להתקין תקנות לעדה דתית המבקשת זאת, בעניין התארגנותה והכרה בה על ידי הממשלה.
משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם