המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

מוסדות דת יהודיים > חקיקה

דיינים
תקנות הדיינים (תנאי הסמכה וסדריה), תשט'ו-1955 1

התקנות קובעות את תנאי ההסמכה של דיינים ובכללם החובה לעמוד במבחני הסמכה ותנאי הפטור ממנה .
חוק הדיינים, תשט'ו-1955 1

החוק דן בדייני בתי הדין הרבניים וקובע הסדרים בנוגע לועדת המינויים, הכשירות להתמנות כדיין ודרכי המינוי, וכן הוראות הנוגעות לכהונת דיינים.
מינוי נשים לתפקידים דתיים
חוק שיווי זכויות האישה, תשי'א-1951

החוק קובע את זכותן של נשים לשוויון עם גברים. עם זאת סעיף 7 ( ג ) לחוק קובע כי עקרון השוויון לא יחול על מינוי נשים לתפקידי דת .
מועצה דתית
צו שירותי הדת היהודיים (סגני ראש מועצה דתית בשכר), התשמ'א-1981 1

הצו קובע תנאים לזכאותם של סגני ראש מועצה דתית לגמלאות
תקנות המועצות הדתיות היהודיות (חילופי גברי), תשכ'ז-1966 1

התקנות מסדירות דרכי מינוי חברים חדשים למועצה .
תקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות), התש'ל-1970, תיקון: תש'ס)

התקנות מסדירות עניינים שונים הקשורים לניהול מועצות כגון בחירת ראש מועצה ותפקידיו, וישיבות המועצה וסדריהן.
תקנות שירותי הדת היהודיים (תקציב מועצות דתיות), התשמ'ה-1985

התקנות מסדירות כללים לקביעת תקציבי מועצות דתיות.
חוק שירותי הדת היהודיים (נוסח משולב), תשל'א-1971 1

החוק מסמיך את שר הדתות להקים מועצה דתית בכל רשות מקומית שאין בה מועצה, וקובע את ההליכים לבחירת חברי המועצה, סמכויותיה, דרכי פעולתה וכפיפותה לפסיקת הרבנות המקומית והראשית .
רבנות ראשית
תקנות הטוענים הרבניים, התשס'א-2001 1

התקנה מגדירה, את הקריטריונים לקבלת הרישיון של טוען רבני , את התנאים לפטור מבחינות, כמו כן נקבעו החריגים לאי מתן הרישיון .
תקנות בחירות רבני עיר, תשל'ה-1974 1

התקנות קובעות את שיטת הבחירות לרבני עיר, כשירותם והרכב האסיפה הבוחרת .
תקנות הרבנות הראשית לישראל, תשמ'א-1980 1

התקנות קובעות את סדר כהונת רבני עיר במועצות הערים הגדולות.
חוק הרבנות הראשית לישראל, תש'ם-1980

החוק מקים את מועצת הרבנות הראשית, קובע את תפקידיה והרכבה, וכן קובע הסדרים הנוגעים לדרכי בחירת הרבנים הראשיים, כשירותם ותפקידיהם.
משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם