המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

חינוך ודת > שונות

כללי
עתירה לבג"צ לחייב את כל מוסדות הלימוד החרדיים הנתמכים על ידי המדינה ללמד את מקצועות הליבה

העותרים, שחלקם יוצאים בשאלה, טוענים שחוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (2008) המאפשר לקהילות חרדיות שלא ללמד את ילדיהן מקצועות בסיסים ומיומנויות יסוד פוגע בזכות החוקתית של התלמידים לרכוש את הידע, הכלים ומיומנויות היסוד החיונים למימוש האוטונומיה האישית. החוק מצר את יכולתם לבחור את מסלול חייהם ואת יכולתם הבסיסית להתקיים ולהתפרנס בכבוד, מנציח את תלותם העתידית בקהילתם ובתשלומי תמיכה מהמדינה ובכך פוגע בכבוד האדם ובחופש העיסוק, ואינו עולה בקנה אחד עם ערכי מדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית. בשל כל האמור מבקשים העותרים, כי בית המשפט יכריז על בטלותו של החוק או לחילופין יפרשו באופן שאינו סותר את חובת המדינה לקבוע תכנית לימודי ליבה בכל מוסדות החינוך ולפקח על יישומה בפועל (הוגש 16/5/10).
עתירה לבג"צ בגין אפליה עדתית בוטה במערכת החינוך החרדי

העותרים, ארגון "נוער כהלכה" ויואב ללום,הגישו את העתירה על רקע האפליה השוררת בבתי הספר של המגזר הדתי בין אשכנזים לספרדים. דוגמא לאפליה נשוא העתירה ניתן למצוא בבית הספר עמנואל בו קיימת מחיצה בין כיתות הלימוד של התלמידות האשכנזיות לבין כיתות הלימוד של התלמידות הספרדיות, תלבושת אחידה שונה, ושעות שונות. העותרים ביקשו מבג"צ להורות למשרד החינוך להחזיר לאלתר את הבנות הספרדיות לכתות האשכנזית שמהן סולקו, ולהקפיא העברת תקציבים לבית הספר עד אשר תבוטל האפליה המחפירה.
בג'צ 4805/07 המרכז לפלורליזם יהודי-התנועה ליהדות מתקדמת בישראל נ' משרד החינוך ואחרים,

העותרים, המרכז לפלורליזם יהודי, מבקשים מבית המשפט להורות למשרד החינוך לקיים לאלתר את פסק הדין בעניין ארגון המורים המחייב את המשרד לקבוע תכנית ליבה לחינוך העל יסודי, ולפעול ליישומה ולהטמעתה, וכן מחייבו לבדוק האם כלל מוסדות החינוך החרדיים, בחינוך היסודי והעל יסודי, מקיימים את תוכנית הליבה ואם נמצא כי אינם מקיימים אותה להפחית מתקציבם בהתאם לשיעור בו נלמדת תוכנית הליבה .
תגובת המשיב בבג'צ 4990/06 המרכז לפלורליזם יהודי – התנועה ליהדות מתקדמת בישראל נ' משרד החינוך

העותרים, המרכז לפלורליזם יהודי, דורשים בעתירה כי מימון הסעות תלמידי החינוך העצמאי יעשה באופן שווה למימון ההסעות בחינוך הרשמי. עמדת משרד החינוך, המשיב, בתגובתו הינה כי החל משנת הלימודים תשס"ז יעשה המימון בהתאם לכלל המוסד הקרוב ביותר בכפוף לסייגים ולכן העתירה בעיקרה באה על סיפוקה ואין מקום להתערבותו של בית המשפט.
בג'צ 4990/06 המרכז לפלורליזם יהודי-התנועה ליהדות מתקדמת בישראל נ' משרד החינוך ואחרים

העותרים, המרכז לפלורליזם יהודי, עותרים כנגד האופן בו מממן משרד החינוך את הסעות התלמידים לבתי הספר של החינוך העצמאי. העותרים דורשים כי מימון הסעת תלמידי מרכז החינוך העצמאי יעשה באופן שווה למימון ההסעות לחינוך הרשמי, תוך החלת כלל המוסד הקרוב ביותר, וכי יוקם מנגנון פיקוח ואכיפה על השימוש בכספי ההסעות המועברים לחינוך העצמאי על מנת שישמשו להסעות בלבד.
משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם