המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

הפליה בשל דת > פסיקה

פסקי דין מיוני 2007 ואילך
בג"ץ ביטל החלטת ממשלה בנושא הבטחת הכנסה לאברכים (בג"ץ 616/11)

בג"ץ, בהרכב מורחב, קיבל עתירה שהגיש המרכז הרפורמי לדת ומדינה, וגורמים נוספים, כנגד החלטת הממשלה בנושא הבטחת הכנסה לאברכים. החלטת הממשלה קבעה הסדר של "מסלול בסיסי" לכל אברך, הכולל תשלום מלגה לאברך למשך 5 שנים, שרק בשנה האחרונה על האברך להשתלב בשוק העבודה. בתום חמש שנים מופסקת הקצבה, למעט קבוצה קטנה של "מתמידים" שימשיכו לקבל הקצבה לכל חייהם. השופט רובינשטיין פסק שההחלטה מעניקה הטבה לאוכלוסייה אחת, תוך הפליית אוכלוסיות אחרות, כגון סטודנטים,שאין ביניהן שונות רלוונטית. עוד נקבע שההסדר אינו משרת תכליתו המוצהרת, קרי עידוד השתלבות חרדים בשוק התעסוקה. עוד נקבע שההסדר אינו מידתי. נקבע שההסדר אינו עומד בתנאי פסקת ההגבלה, ומכאן שהחלטת הממשלה בטלה. צוין שההסדר המצומצם, שבוטל גם הוא, הוא הסדר ראוי, ושניתן להסדיר מסלול שכזה, תוך הקפדה שיחול על מספר מצומצם של תלמידים. (ניתן 25.05.14)

למעבר לקישור לחץ/י כאן

ביה"ד הארצי לעבודה הטיל ענישה ללא הרשעה על חברה שעובדיה הפלו אישה בקבלה לעבודה (ע"פ 50155-08-10)

חברת אבטחה אשר הורשעה, יחד עם שניים מעובדיה, בעבירה על הוראות חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה בגין אפליה מחמת דת ומין בקבלה לעבודה של אישה דתייה, ערערה על הרשעתה. השופטת דוידוב-מוטולה קבעה, בניגוד לפסיקת ביה"ד האזורי, שעבירה על סעיף 2 לחוק שוויון ההזדמנויות אינה עבירת אחריות קפידה, אלא עבירה המחייבת הוכחה של מחשבה פלילית מסוג מודעות. נפסק שמכיוון שהוכח שבשני עובדי החברה התקיים יסוד נפשי מסוג מודעות, ומכיוון שעובדים אלו מהווים אורגנים של החברה, שמצידה הסתמכה על מעשיהם, שיש לאשר הרשעת החברה. ברם, לאור שיקולים שונים כגון הנזק שעלול להיגרם למוניטין החברה, העבר הנקי שלה והעובדה שהעבירה נעברה ע"י מנהלים זוטרים, שוכנע ביה"ד שהותרת הרשעתה של החברה על כנה תהיה בלתי מידתית. נפסק שבמסגרת גזר הדין יש לבטל ההרשעה ולהטיל על החברה ענישה ללא הרשעה. (ניתן 06.11.12)

למעבר לקישור לחץ/י כאן

ביהמ"ש העליון דחה עתירה לביטול הליך רישום ברית הזוגיות לחסרי דת (בג"ץ 1143/11)

ביהמ"ש העליון דחה עתירה לביטול הליך רישום ברית הזוגיות לחסרי דת הקבוע בחוק ברית הזוגיות לחסרי דת. העותרים טענו כי החוק פוגע בזכות החוקתית לחיי משפחה ובזכות החוקתית לשוויון. ביהמ"ש דחה העתירה מהטעם שהמדובר בצעד חקיקתי ראשוני הבא להסדיר את עניין זכותם להינשא של חסרי דת בישראל, וכי מן הראוי לאפשר לו להתפתח מעט בטרם יידרשו לו ביהמ"ש. במסגרת העתירה טענו העותרים גם כי התקנות שהוצאו מכוח החוק פוגעות באזרחים חברי דת שעלו לישראל מכוח חוק השבות, וזאת מהטעם שהן מחייבות את מי המבקש להירשם במרשם הזוגיות להצהיר כי אינו יהודי. ביחס לטענה זו קבע השופט דנציגר כי מן הראוי שתעשה פנייה מסודרת בעניין למתקין התקנות, על מנת לאפשר לו לשקול ניסוח התקנות באופן שימנע פגיעה מיותרת במבקשים. (ניתן 18.10.12)

למעבר לקישור לחץ/י כאן

ביהמ"ש המחוזי: שיווק דירות לציבור הדתי לאומי אינו מהווה אפליה המצדיקה ביטול זכייה במכרז (עת"מ 25573-03-12)

ביהמ"ש המחוזי בחיפה דחה עתירה לביטול זכייתן של שתי עמותות במרכז לבניית שכונת מגורים בעכו. בעתירה נטען שהעמותות שיווקו הדירות בשכונה לציבור הדתי-לאומי בלבד, וזאת בניגוד לתנאי המכרז שאסרו על שיווק מפלה של דירות. ביהמ"ש דחה העתירה לאחר שקבע שלא הוכח שהעמותות הפלו בפועל אדם ממגזר מסוים. ביהמ"ש ציין שבנסיבות אלו אין לבטל זכייתן במכרז של העמותות וזאת גם אם פרסומיהן פנו רק לציבור הדתי-לאומי. ביהמ"ש קיבל הטענה העקרונית שעל המינהל לפקח על אופן שיווק המקרקעין כך שיעשה ללא אפליה, וזאת גם שמדובר בשיווק המתבצע ע"י חברות פרטיות. ביהמ"ש לא הכריע בעצם השאלה האם הקצאת מקרקעין לקבוצה בעלת מאפיינים תרבותיים או ייחודיים היה בגדר אפליה פסולה, וציין שהמדובר בשאלה מורכבת המחייבת איזון בין הזכות החוקתית לשוויון לבין זכויות אחרות כגון הזכות לחיים בקהילה תרבותית. (ניתן 23.04.12)

למעבר לקישור לחץ/י כאן

בית המשפט לעניינים מנהליים חייב את עיריית נתניה להקצות שטח לבניית בית כנסת לקהילה הרפורמית בעיר (עת"מ 1329-07)

לטענת העותרת העירייה נמנעת במשך שנים מלהקצות שטח לבניית בית כנסת לתנועה הרפורמית ואינה פועלת בשוויון, בהגינות ובתו"ל כלפי הקהילות הדתיות בעיר. לטענתה, העירייה מפרה חובה זו באופן שיטתי, משטה בעותרת ובבית המשפט, וחוזרת בה מהתחייבויותיה. לטענת המשיבה חזרה בה מההתחייבות להקצות שטח לעותרת שכן צורך דחוף של אגף הרווחה חייבה להקצות את השטח הנדון לצורך הפעלת מועדונית טיפולית לילדים בסיכון. ביהמ"ש לעניינים מנהליים פסק כי החלטת מועצת העיר פגומה ובלתי סבירה ולפיכך בטלה. ההחלטה על שינוי ההקצאה לטובת המועדונית לילדים בסיכון ניתנה ללא ביסוס עובדתי ומבלי שהוצגו כל מסמכים אובייקטיבים. לפיכך, יש להורות על הקצת המבנה לקהילת העיר, הכולל שיפוץ בעלות 100,000 ₪, כפי שהתחייבה המועצה.(ניתן 12.7.2011)
בג"צ קבע כי הסעיף בחוק התקציב המאפשר תשלום גמלת הבטחת הכנסה לאברכים בלבד אינו חוקתי (בג"צ 4124/00)

בית המשפט העליון קבע ברוב של ששה מול אחד, כי הסעיף בחוק התקציב מכוחו משולמת גמלת הבטחת הכנסה לאברכי כוללים יבוטל בשל פגיעתו שאינה מידתית בעקרון השוויון. על פי חוק הבטחת הכנסה אברכים וסטודנטים אינם זכאים לתשלום גמלת הבטחת הכנסה. סעיף תקציבי המופיע בחוקי התקציב החל משנת 1982 מייחד תקציב לתשלום הבטחת הכנסה לאברכים בלבד. בקבעו כי הסעיף אינו חוקתי קבע בג"צ, כי ההבחנה בין אברכים המקבלים את הקצבה לבין סטודנטים שאינם מקבלים אותה, אינה מבוססת על שוני רלבנטי המצדיק תמיכה באברכים בלבד, וכי הסעיף התקציבי עוקף את הוראות חוק הבטחת הכנסה, נוגד את הוראות סעיף 3א לחוק יסודות התקציב המחייבות חלוקת תמיכות המדינה באופן שוויוני ואינו עומד בתנאי פסקת ההגבלה שבח"י כבוד האדם. לפיכך נקבע, כי סעיף זה יבוטל החל משנת 2011, וזאת על מנת לצמצם את הפגיעה באינטרס ההסתמכות של מקבלי הגמלה. (ניתן 14.6.10)
בית המשפט לעניינים מינהליים ביטל את החלטת עיריית ירושלים לתת עדיפות בתקצוב למוסדות חינוך של רשתות החינוך החרדי (עת"ם 1754/09)

בית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים קיבל את עתירת המרכז לפלורליזם יהודי עתר וביטל את החלטת עיריית ירושלים לתת תקצוב גבוה יותר למוסדות החינוך המשתייכים לרשתות של ש"ס ואגודת ישראל ולהם בלבד. בית המשפט פסל את טענת העירייה לפיה הייתה רשאית לקבוע מימון מוגדל למוסדות אלה כיוון שגם חוק יסודות התקציב, המחייב את המדינה לחלק תקציבי תמיכה באופן שוויוני, קובע חריג לגבי מוסדות אלה. נקבע, כי החריג בחוק יסודות התקציב מהווה הפליה פסולה ואף שלא ניתן לבטלו שכן נחקק טרם חוקי היסוד, אין הרשויות רשאיות לבסס תבחינים חדשים לחלוקת תקציב על ההבחנה המפלה המצויה בו. לכן, כיוון שההחלטה אינה שיוויונית, וחורגת מהמנהל התקין המחייב חלוקת תקציבים בהתאם לתבחינים עניינים, קונקרטים ושיויונים על מועצת העיר לקבוע תבחינים חדשים להפעלת שיקול הדעת ולפעול ליישומם (ניתן ביום 15/4/10)

למעבר לקישור לחץ/י כאן

בית המשפט לעניינים מנהליים דחה עתירה לייחוד קרקע לבנייה לחילונים בבית-שמש ( עתמ 1888/09)

העותרים, חברי מועצת בית שמש, עותרים כנגד החלטת משרד השיכון לפרסם מכרזים כלליים לבניית יחידות דיור בבית שמש. לטענתם ההחלטה עומדת בניגוד להחלטת מועצת העירייה לפיה יוצאו מכרזים נפרדים לציבור החרדי, הדתי לאומי והחילוני, על מנת להבטיח שכלל האוכלוסיות בעיר תוכלנה לרכוש מגרשים, ולמנוע מצב בו כל המגרשים נרכשים בידי אוכלוסיה חרדית, וזאת כדי לקדם שוויון מהותי ולשמר את המרקם הפלורליסטי בעיר.בית המשפט דחה את העתירה בשל שיהוי בהגשתה, בקבעו, כי הימנעות מייחוד המכרזים לפי מגזרים מקדמת את עיקרון השוויון, וכי כיוון שהחילוניים מהווים רוב אין הצדקה לאפשר להם בדלנות במגורים או לקבל את דרישתם להעדפה מתקנת בבית שמש.(ניתן 27/12/2009)

למעבר לקישור לחץ/י כאן

בג"צ דחה על הסף עתירה שדרשה מן הממשלה לממש שוויון זכויות מלא לבני העדות הדרוזית והצרקסית (בג"צ 7178/08)

העתירה הוגשה על ידי פורום ראשי המועצות הדרוזיות והצ'רקסיות. בהחלטתו ציין בג"צ, כי העתירה מעלה סוגיה חשובה ביותר הנוגעת למעמד העדות הדרוזית והצ'רקסית ביחס למגזרי אוכלוסיה אחרים ולשאלה האם המדינה מעניקה שיוויון זכויות לבני עדות אלה. עם זאת, נקבע, כי אף שאין חולק על חשיבותו הרבה של הנושא, והקשר ההדוק שקיים בין עדות אלו לבין מדינת ישראל, העתירה היא כללית וכוללנית, חסרה בה תשתית עובדתית מלאה וקונקרטית ביחס לתחומי אי השוויון הנטענים, וכן חסרה בקשת סעד קונקרטית בכל אחד ואחד מהעניינים הרבים המועלים בה, ובשל כך לא ניתן לדון בה. (ניתן 18.11.2009).

למעבר לקישור לחץ/י כאן

בג"צ ביטל החלטת הרבנות להתנות מתן תעודת הכשר לעסק בבעלות יהודיה משיחית במינוי "נאמן כשרות" (בג"ץ 8735/06)

העותרת היא יהודיה משיחית בעלת קונדיטוריות שתעודת הכשרות נשללה מהן בשל אמונתה הדתית. השבת תעודת הכשרות הותנתה בכך שהעותרת תמנה "נאמן כשרות" שייפקח פיקוח צמוד על הקונדיטוריה ותפקיד את מפתחות העסק בידי הנאמן. לטענת העותרת ההחלטה מהווה הפליה בשל דת בניגוד לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ופגיעה בחופש עיסוק ובחופש הדת. כמו כן, לטענתה, הסדר נאמן הכשרות אינו סביר ואינו מידתי, והדרישה להפקדת מפתחות העסק בידו מהווה פגיעה בזכות לקניין ובזכות לפרטיות. בית המשפט קבל את העתירה בקבעו, כי החלטת המשיבים על התניית תעודת הכשרות בשל אמונתה הדתית של העותרת מהווה חריגה מסמכותם לפי חוק איסור ההונאה בכשרות, וכי דיני הנאמנות עליהם הם מסתמכים אינם שייכים לגרעין הקשה של דיני הכשרות שרק אותו רשאים הם לשקול. נקבע, כי העותרת תהא זכאית לקבל תעודת כשרות על פי התנאים הרגילים למתן כשרות לעסק מסוג זה.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

בית המשפט העליון פסל את מבחני התמיכה שגובשו על ידי המשרד לקליטת עלייה בשל היותם מפלים כנגד מוסדות העוסקים בהכנה לגיור רפורמי (בג"צ 11585/05)

התנועה ליהדות מתקדמת בישראל, המפעילה מוסדות פרטיים העוסקים בהכנה לגיור רפורמי עתרה לבית המשפט העליון בטענה כי מבחני התמיכה שגובשו על ידי המשרד לקליטת עלייה מפלים לרעה את המוסדות הפרטיים הלא-אורתודוכסיים העוסקים בהכנה לגיור, בניגוד להוראות סעיף 3א לחוק יסודות התקציב. בית המשפט העליון קיבל את העתירה, וקבע כי מבחני התמיכה אינם תואמים את עקרון השוויון המהותי, ואינם עולים בקנה אחד עם עקרון חופש הדת והפלורליזם. כמו כן, נקבע שאם תחליט המדינה להמשיך במתן התמיכות למכוני הגיור הפרטיים, יהיה עליה להתקין מבחני תמיכה שיאפשרו לכל זרמי היהדות המכינים לגיור לקבל תמיכה במסגרתם.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

בית המשפט לעניינים מנהליים: החלטת עיריית תל אביב לסרב ליתן היתר לנוצרי לפתוח חנותו בשבת ניתנה בחוסר סמכות ולכן בטלה (עתמ 2111/08)

בית המשפט לעניינים מנהליים בתל-אביב יפו קבע, כי החלטת מנהל אגף רישוי עסקים בעיריית תל אביב שלא ליתן לעותר נוצרי היתר לפתיחת חנותו בשבת, ניתנה בחוסר סמכות, שכן הסמכות להחליט על מתן היתר נתונה למועצת העיר. על העותר, שיוצג על ידי עורך דין מתכנית "שכר מצווה", הוטלו קנסות גבוהים בגין פתיחת עסקו בשבת. בית המשפט קיבל את טענת העותר שהאיסור על פתיחת עסקים בשבת נאכף באופן בררני ושרירותי, כאשר בעוד שחלק מהחנויות נקנסות בגין פתיחתן בשבת, אחרות, הסמוכות להן, אינן נקנסות. אי לכך נפסק שעל העירייה לדון מחדש בבקשתו של העותר וכן להימנע מגביית הקנסות אשר הוטלו עליו בגין אי ציותו לחוק העזר.
שופט בית משפט השלום בתל אביב דחה בקשה לפסילתו שהוגשה בשל אמונתו הדתית (ת"א (ת"א) 015473/08)

לאחר שהתערערו היחסים בין התובעת לבעלה פנתה התובעת לנתבעת, מכשפת במקצועה, שתמורת סכום נכבד התחייבה להסיר את הקללה שלפי טענתה רובצת על בעלה של התובעת. בעקבות כישלון הטיפול, הגישה התובעת תביעה לבית המשפט נגד המכשפה להשבת הכספים ששולמו. הנתבעת הגישה בקשה לשופט לפסול עצמו, בטענה שבשל אמונתו הדתית הוא נגוע בדעה קדומה ביחס למקצועה של הנתבעת ולטענותיה. השופט דחה את הבקשה בנימוק שקבלת טענה שכזו בחברה מגוונת ורב תרבותית כמו החברה הישראלית תביא לאבדן האמון במערכת המשפט הבנויה על שפיטה מקצועית ואובייקטיבית, ולנסיון מצד תובעים לבחור את השופטים הנוחים להם (forum shopping).

למעבר לקישור לחץ/י כאן

בית הדין האזורי לעבודה העניק סעד זמני למשגיח כשרות שפוטר על ידי המועצה הדתית בשל היותו גרוש (ב"ש 5382/08)

המועצה הדתית בתל אביב הודיע למשגיח הכשרות על סיום עבודתו בבית מלון בתל אביב, בין השאר כיוון שמעמדו האישי כגרוש מהווה "בעיה להמשך העבודה". בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב קבע, כי בכך נקטה המועצה הדתית בהפליה פסולה על רקע מעמד אישי, שכן תוצאת ההחלטה היא שהעובד איבד את מקום עבודתו משום מעמדו האישי כגרוש. מכיוון שהתובע השתהה בהגשת התביעה ואין מדובר בעיסוקו העיקרי, העניק לו בית הדין לעבודה סעד זמני חלקי, המורה למלון להמשיך את קיומם של יחסי העבודה עימו, תוך הוצאתו לחופשה ללא תשלום, עד לבירורה הסופי של התביעה.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

פיצוי בסך 10,000 ₪ לבתי כנסת רפורמים בגין סירוב לפרסמם באתר משרד הדתות בניגוד לחוק איסור הפליה במצרכים ובשירותים (א 3824/07)

הנתבעים, משרד הדתות, המפעילים אתר באינטרנט, לא פרסמו בתחילה, ואף סירבו לפרסם בהמשך, את בתי הכנסת המופעלים על-ידי התובעים ברשימת בתי הכנסת המופיעים באתר. בית משפט השלום בכפר סבא החליט לקבל את התביעה, שהוגשה באמצעות המרכז לפלורליזם יהודי, וקבע, כי סירוב הנתבעים לפרסם באתר המשרד בתי כנסת של קהילות רפורמיות מהווה הפליה בניגוד לחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א –2000, ופסק פיצויים בסך 10,000 ש"ח לכל אחת משלוש הקהילות שתבעו.
טריבונל זכויות האדם של אונטריו אסר על ארגונים דתיים להחתים את עובדיהם על הצהרה בנוגע לאמונתם ואורח חייהם

המתלוננת עבדה בארגון הרווחה הנוצרי אוונגליסטי "אופקים נוצריים" המעסיק כ 2500 עובדים ומעניק שירותים לבעלי מוגבלויות באמצעות מימון ממשלתי. עם כניסתה לעבודה הוחתמה המתלוננת על הצהרה לפיה היא מקיימת אורח חיים נוצרי ונמנעת בין השאר מקיום יחסים הומוסקסואליים. לאחר מספר שנים החלה המתלוננת לקיים מערכות יחסים לסביות ומשנתגלה הדבר היא פוטרה מעבודתה. הטריבונל פסל את הפיטורין בפסקו כי מכיוון שעיסוקו העיקרי של הארגון הינו מתן שירותים לאנשים עם מוגבלויות ללא קשר לאמונתם, האיסור על עובדת לקיים יחסים לסביים אינו יכול להחשב לדרישה לגיטימית הנובעת מאופיו וממהותו של התפקיד. הטריבונל פסק פיצויים למתלוננת וכן אסר על הארגון להחתים את עובדיו על הצהרות בנוגע לאמונתם ולאורח חייהם ולהפלותם על בסיס תכונות האסורות על פי חוק.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

בג"צ מנע בצו ביניים קיום תחרות סייף בשבת על מנת לאפשר השתתפותו של מתחרה שומר מצוות (בג"צ 8811/08)

נער שומר מצוות המוכר כאלוף ישראל בסייף עד גיל 13 עתר לבג"צ כנגד שינוי מועד תחרות הסייף בה אמור היה להשתתף מיום שישי ליום שבת בטענה כי העברת התחרות לשבת פוגעת בזכותו לשוויון ובחופש הדת שלו ומונעת ממנו הזדמנות להתמודד על ייצוג ישראל בתחרות בחו"ל. השופט מלצר הוציא צו ביניים המונע קיום התחרות בשבת וקרא לאיגוד הסייף לגלות הבנה ורגישות, על מנת לייתר את הצורך בהכרעה שיפוטית עקרונית בעניין.פסק דינו של בית המשפט המחוזי הדן באיסור הפליה במקום ציבורי בשל דת (ה"פ 110/06)

בית המשפט המחוזי בחיפה קבע, כי מרכז הקונגרסים בחיפה נקט כלפי קהילת "עדי יהוה" בישראל הפליה פסולה המנוגדת לעקרון השוויון ולהגינות, כאשר החליט שלא להקצות אולמות לכנסים של קהילת "עדי יהוה" כיוון שפעילותם לא נראת לחוגים דתיים בחיפה. היועמ"ש הביע עמדתו שתומכת בתביעה של קהילת עדי יהוה. לאור עמדת היועמ"ש מרכז הקונגרסים שינה את עמדתו והסכים לעמדת המבקשים. השו' ברילנר קבע שמרכז הקונגרסים הינו גוף ציבורי, החייב לפעול על פי שיקולים ציבוריים ללא הפליה, תוך קיום מלא של הוראות חוק איסור ההפליה.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

בית משפט השלום בבאר שבע דחה תביעת נזיקין כנגד המועצה הדתית בגין הוראת הרבנות לעובדת אתיופית להימנע ממגע עם אוכל בחנות

התובעת עלתה ארצה מאתיופיה והחלה לעבוד בחנות פלאפל בערד.לטענתה, "מזכיר רבנים" ואחראי על השגחת הכשרות בעיר, הורה לה בתקיפות להימנע מכל מגע עם האוכל בחנות, ומששאלה מדוע, השיב כי ישנו ספק בקשר ליהדותה. בימ"ש השלום דחה את התביעה.
פסקי דין מרכזיים (בהקמה)
שרה דהן נ' מעיין חיים ושלום (ע"ב 4517/03): פיצוי בגין פיטורים מחמת אפליה מטעמי דת בשל סירוב להעביר ילדים למוסד חינוך של ש"ס

התובעת פוטרה מעבודתה כסייעת בגן ילדים של הנתבעת, שהינה עמותה השייכת לרשת המעונות של תנועת ש"ס, בשל סירובה להעביר את ילדיה ללמוד במוסדות ש"ס כדרישת הנתבעת. בית הדין לעבודה קבע, כי התובעת הוכיחה התנהגות פסולה מצד הנתבעת, אשר פיטרה אותה מטעמי דת והשקפת עולם, וללא מתן זכות שימוע. מכח עקרון תום הלב חל איסור על גופים המשרתים את הציבור לנהוג בשרירות, להפלות, לשקול שיקולים הנגועים בניגוד עניינים ולפטר עובדים ללא סיבה מספקת. אי לכך נקבע, כי התובעת זכאית לפיצוי כספי בגין פיטוריה, לרבות בגין פיטורים בחוסר תום לב שכן הפיטורים הינם פיטורים פסולים אשר אינם מבוססים על נימוק ראוי ומוצדק (ניתן 28/2/2005)

למעבר לקישור לחץ/י כאן

התנועה לאיכות השלטון בישראל נ' הכנסת (בג'צ 6427/02) - חוק טל הפוטר בחורי ישיבות מגיוס פוגע בעיקרון השוויון

עתירה כנגד חוקתיותו של חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, תשס"ב - 2002 (חוק טל) בשל פגיעתו בעקרון השוויון ובכבוד האדם. בדחותו את העתירה קובע בית המשפט, כי אף שהחוק פוגע קשות בכבוד האדם ובזכות לשוויון של המחוייבים בשירות צבאי, הרי שחוקתיותו מותנית במידתיותו. נקבע כי אף שעל פי מצב הדברים בעת ההכרעה היה על בית המשפט לפסול את החוק, הרי שטרם ניתנה לחוק הזדמנות ראויה להשיג את יעדיו ולכן יש לדחות את העתירה ולקוות, כי יתרחש שינוי במצב הדברים עד תום תקופת חמש השנים אותן הקציב המחוקק לחוק.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

שכונה שיתופית של הפועל המזרחי נ' מינהל מקרקעי ישראל (ה"פ 102/99) : הזכות לשיוויון נסוגה בפני שמירת הצביון הדתי של שכונת קרית שמואל.

בית המשפט המחוזי בחיפה מקבל את עתירת תושבי השכונה השיתופית קרית שמואל, למניעת המשך הליכי המכרז הפומבי של מינהל מקרקעי ישראל לחכירת יחידות דיור חדשות בשכונה. חרף טענת המינהל כי הזכות לשוויון מחייבת כי המכרז יהיה פתוח לכלל האוכלוסיה, קובע בית המשפט, כי בנסיבות העובדתיות המיוחדות המתקיימות בעניין זה החשיבות בשמירה על הצביון הדתי של השכונה גוברת על הזכות לשוויון. בית המשפט קובע כי תנאי המכרז ישונו כך שיכוון לאוכלוסיה בעלת צביון דתי בלבד
סוגי זכויות

שוויון
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם