המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

הזכות לחינוך > פסיקה

פסיקה מיוני 2007 ואילך
ביהמ"ש לעניינים מקומיים הרשיע אם בגין היעדרות בנה מבי"ס (ת"א 2863-03-13)

ביהמ"ש לעניינים מקומיים בת"א הרשיע נאשמת בעברה על הוראות חוק לימוד חובה בגין היעדרות בנה מבי"ס. השופט ברקאי פסק שככל שקטין אינו לומד באופן סדיר צפויים הוריו לעונש הקבוע בחוק, למעט אם יוכיחו מעל לכל ספק סביר שעשו כמיטב יכולתם שהקטין ילמד בביה"ס. הובהר שהמדובר ב"נטל ראיה כבד ביותר השקול לנטל ראיה הרובץ על כתפי מאשים בכתב אישום פלילי". נפסק כי הנאשמת לא הוכיחה מעל לכל ספק סביר כי עשתה כמיטב יכולתה בכדי למנוע היעדרויות בנה. ביהמ"ש דחה הסברי הנאשמת להיעדרויות האמורות, לרבות טענתה שבנה חווה התעללות בביה"ס. נקבע שעשרות ימי היעדרות מצביעים על צורת התנהלות שאינה ראויה ושאינה תואמת את דרישות החוק. ביהמ"ש הדגיש את חשיבות הביקור הסדיר בבי"ס, וציין שהיעדרות קטין מבי"ס פוגעת בו ועלולה בעתיד לפגוע בחברה כולה. (ניתן 27.05.14)
בג"ץ דחה עתירה לביצוע צווי הריסה שהוצאו לבית ספר של האוכלוסייה הבדואית אשר נבנה ללא היתר (בג"ץ 7969/13)

בג"ץ דחה עתירה שהוגשה לביצוע צווי הריסה שהוצאו לבי"ס של האוכלוסייה הבדואית, אשר נבנה בקרבת כפר אדומים, ללא היתרים ובניגוד לחוק. העניין נדון בעבר ונפסק שיש להביא להריסת המבנה. עם זאת, משיקולים שונים, לרבות זכותם לחינוך של תלמידי ביה"ס, נקבע שיש לדחות בשנה את הריסת המבנה, תוך מציאת מקום חלופי לבניית ביה"ס. העותרים טענו שחרף הזמן שעבר, דבר לא נעשה. השופט פוגלמן קיבל עמדת המשיבים כי הם פועלים לקידום הליך ההסדרה התכנונית בהתייחס לאוכלוסייה הבדואית המתגוררת באזור עוטף ירושלים בכלל, ובמתחם נשוא העתירה בפרט. נקבע שבנסיבות אלו, ההחלטה שלא להרוס את ביה"ס, בלא שנמצא פתרון אחר שייתן מענה הולם לצורך לאפשר לתלמידי ביה"ס להגשים את זכותם לחינוך, אינה מצויה מחוץ למתחם הסבירות. לפיכך, בנסיבות אלו לא קמה עילה להתערבות ביהמ"ש בשיקול דעת הרשויות. (ניתן 13.5.14)

למעבר לקישור לחץ/י כאן

בימ"ש השלום: מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי רשאי לגבות שכ"ל רק באישור מנכ"ל משרד החינוך (תא"מ 44866-03-12)

בימ"ש השלום בחיפה דחה תביעה של המוטרנות היוונית הקתולית וביה"ס האפיסקופי בשפרעם לחיוב הורי תלמידים הלומדים בבית הספר, לשלם דמי הרשמה ושכר לימוד לבית הספר. השופט חדיד קבע כי בשל כך שמוסדות חינוך מוכר שאינו רשמי אינם מתוקצבים באופן מלא ע"י המדינה, הרי שהם רשאים כעיקרון לגבות דמי הרשמה ושכר לימוד, וזאת בניגוד למוסדות רשמיים. בעניין זה צוין גם שאין הוראה חוקית האוסרת על המוסדות האמורים לגבות תשלומים אלו. עם זאת נקבע שמוסדות אלו אינם רשאים לגבות תשלומים ככל העולה על רוחם, ושמכוח סעיף 28 (ג) לחוק הפיקוח על בתי ספר, הם רשאים לגבות התשלומים אך ורק באישור מנכ"ל משרד החינוך. מכיוון שהתובעים לא הציגו אישור שכזה נפסק שהגבייה האמורה לא אושרה ע"י מנכ"ל המשרד, וכאן שדרישת התשלום אינה חוקית. (ניתן 3.6.13)

למעבר לקישור לחץ/י כאן

ביהמ"ש המחוזי דחה עתירה כנגד מיון תלמידים ע"פ הישגים במעבר לבתי ספר על יסודיים בר"ג (עת"מ 6691-04-12)

ביהמ"ש המחוזי בת"א דחה עתירת הכל חינוך והקליניקה למשפט ומדיניות חינוך באוניברסיטת חיפה, אשר הוגשה כנגד מדיניות הרישום לבתי הספר העל-יסודיים בעיר רמת גן. השופט גדות דחתה טענות העותרים כי מדיניות הרישום, שלפיה קבלה לבתי הספר העל-יסודיים נעשית בהתאם למיון ע"פ ציונים והישגים, הינה מדינות מפלה, הפוגעת בזכות לחינוך או בעקרונות האינטגרציה. בעניין זה נקבע, בין היתר, שהמדיניות האמורה מאזנת בין כלל ציבור התלמידים בעיר, הן ה"חזקים" והן ה"חלשים", וכי מדיניות שכזו איננה לוקה באפליה או בחוסר שוויון. עוד נקבע שמדיניות הרישום אינה עומדת בניגוד להוראות הדין ולקבוע בחוזרי המנכ"ל. בעניין זה הודגש שמיון תלמידים על בסיס הישגיהם אינו מהווה מבחן קבלה האסור ע"פ חוזר מנכ"ל, ועל כן הוא מותר במעבר לחטיבה עליונה. ביהמ"ש חייב העותרים בתשלום הוצאות משפט, בסך 30 אלף ₪. (ניתן 21.5.13)

למעבר לקישור לחץ/י כאן

ביהמ"ש העליון: הזכות לחינוך חינם אינה כוללת זכות למימון מלא של עלויות ההסעה לבית הספר (עע"ם 1761/12)

ביהמ"ש העליון דחה ערעורם של הורים אשר ביקשו לחייב את משרד החינוך ואת המועצה המקומית בנימינה – גבעת עדה, לממן באופן מלא את עלויות ההסעה של ילדיהם לבית ספרם. השופט סולברג קבע שהזכות לחינוך חינם איננה כוללת זכות למימון תחבורה לבית הספר וכי הוראות הדין אינן מחייבות את הרשויות לממן את העלות הכרוכה בהנגשת בית הספר לתלמיד, להבדיל מן החובה לדאוג שתתקיים נגישות זו. בנוסף דחה ביהמ"ש טענת המערערים שיש לראות ביישובים בנימינה וגבעת עדה כישובים נפרדים, ולפיכך, בהתאם להנחיות המשרד, שאין לגבות תשלום מהורים בעבור הסעות תלמידים מיישוב אחד לבית הספר הממוקם ביישוב האחר. ביהמ"ש דחה גם את טענת המערערים שעל הרשויות לקבל את אישור שר החינוך וועדת החינוך של הכנסת, בטרם יוכלו לגבות תשלום בעבור הסעות לבית ספר. (ניתן 12.08.12)
בימ"ש השלום בעכו: על משרד החינוך והמועצה המקומית לשאת בעלות שכר הלימוד של תלמידים שלמדו בגני ילדים של עמותה פרטית (ת"א 1637/07)

התובעת, עמותה המנהלת גני ילדים ביישוב מג'ד אל כרום, תבעה את המדינה ואת המועצה המקומית לקבלת השתתפותן בעלות שכר הלימוד של 105 הילדים הלומדים בגנים של העמותה. בימ"ש השלום בעכו קיבל התביעה ופסק שהעדר רישום למוסד חינוך כנדרש על פי תקנות הרישום, אין בו כדי לשלול אפריורי את זכות התובעת לקבל תקצוב עבור התלמידים שלמדו אצלה. השופט סאלח קבע, בין היתר, כי אין לקבל טענת משרד החינוך שאין הוא חייב במימון מוסדות חינוך כדוגמת אלו של התובעת. נקבע שעל משרד החינוך לשלם לתובעת עבור כל תלמיד אשר למד בה ולא תוקצב על ידו. בנוסף נקבע שעל הרשות המקומית להחזיר לתובעת הסכומים שהועברו אליה ממשרד החינוך, עבור תלמידים שהיו רשומים אצלה, אך שלמדו בפועל בגנים של התובעת. (ניתן 26.07.12)
ביהמ"ש העליון: משרד החינוך מחק הערעור כנגד חיובו להעניק רישיון לביה"ס חברותא (עע"מ 153/12)

משרד החינוך הגיש בקשת רשות ערעור לביהמ"ש העליון כנגד החלטת ביהמ"ש המחוזי שחייב אותו להעניק רישיון לביה"ס "הפרטי" חברותא. המדינה טענה, בין היתר, שהחלטת ביהמ"ש המחוזי הינה בעייתית שכן בחיובה להעניק הרישיון לבית הספר כרוכה גם החובה להכיר בו כמוסד חינוך "מוכר שאינו רשמי" – הכרה העלולה להביא לפגיעה בחינוך הציבורי. לאור עמדתו של ביהמ"ש העליון אשר הובעה בדיון, כי יש לדון בנפרד בשאלת מתן הרישיון לבית הספר בהתאם לסעיף 2 לחוק הפיקוח על בתי ספר, ובשאלת ההכרה בו בהתאם לסעיף 11 לחוק חינוך ממלכתי, הודיעה המדינה על מחיקת הערעור. המדינה הבהירה כי הודעה זו מתייחסת לסוגיית הרישיון בלבד וכי היא שומרת על זכויותיה וטענותיה לעניין סוגיית ההכרה, לרבות האפשרות לשלילת ההכרה מבית הספר, או מניעת תקצוב ממנו. (ניתן 05.07.12)
ביהמ"ש המחוזי דחה עתירה למתן שירותי הסעות בחינם לתלמידי המועצה המקומית גבעת עדה-בנימינה (עת"מ 5615-11-11)

ביהמ"ש המחוזי בחיפה דחה עתירה לחייב המועצה המקומית גבעת עדה-בנימינה ומשרד החינוך לממן באופן מלא הסעות תלמידים לבית הספר "אורט בנימינה". נטען שהמרחק הגיאוגרפי בין מקום מגוריהם של התלמידים לבית הספר, כמו גם ענייני בירוקרטיה, מחייבים הרשויות לספק ההסעות לתלמידים, וזאת על יסוד זכותם לחינוך חינם. ביהמ"ש קבע שעל הרשויות מוטלת החובה לספק חינוך חינם תוך הנגשת מוסדות החינוך לתלמידים, ואולם שבתי המשפט מעולם לא הכירו בזכות גורפת למימון שירותי הסעות לתלמידים כחלק מהזכות לחינוך חינם. בנוסף דחה ביהמ"ש טענת העותרים שיש לראות ביישובים בנימינה וגבעת עדה כיישובים נפרדים, דבר שע"פ הנחיות משרד החינוך, היה מחייב הרשויות לספק הסעות בחינם לתלמידים הלומדים מחוץ לרשות בה הם מתגוררים. לאור האמור, ומכיוון שלדעת ביהמ"ש מעניקים הסדרי התחבורה הציבורית מענה סביר להסעות התלמידים, נפסק שדין העתירה להידחות. (ניתן 30.01.12)
ביהמ"ש העליון : על המדינה להסדיר דרך גישה לבית הספר "אל פורעה" שבנגב (בג"ץ 6773/05)

במסגרת הליך משפטי שהוגש בשנת 2005 בעניין אי גישה תקינה לביה"ס "אל פורעה" בנגב, הודיעה המדינה כי בכוונתה להסדיר דרך גישה ראויה מצומת הכניסה ליישוב ועד לבית הספר. ברם, מתוך הליך של ביזוי בימ"ש, אשר הוגש בשנת 2012 ע"י מספר תושבים וארגון עדאלה, עולה כי המדינה לא פעלה באופן משמעותי לקידום התחייבותה זו. ביהמ"ש ציין כי התנהגותה של המדינה בעניין מבטא זלזול בהתחייבויותיה. במסגרת הליך הביזוי התחייבה המדינה לקדם פתרון זמני הולם ולסלול "כביש מקורץ" אל בית הספר. הוחלט כי החלטת ביהמ"ש בעניין בקשת הביזוי והוצאות בימ"ש תינתן בהמשך. (ניתן 15.11.11)

למעבר לקישור לחץ/י כאן

ביהמ"ש לעניינים מנהליים: משרד החינוך אינו מחויב להעניק רישיונות זמניים למוסדות חינוך שבדיקתם טרם הסתיימה (עת"מ 46956-08-11; 46939-08-11)

ביהמ"ש לעניינים מנהליים בת"א דחה עתירה של שתי עמותות בעניין אי מתן החלטה של מנכ"ל משרד החינוך בבקשותיהן לרישום מוסדות חינוך שבבעלותן במסגרת החינוך המוכר שאינו רשמי. נטען שמנכ"ל המשרד חרג מלוח הזמנים הקבוע בחוק הפיקוח על בתי-ספר, לפיו עליו להשיב על בקשה למתן רישיון בתוך 4 חודשים מהיום בו הוגשה. נקבע שהוראת החוק הינה הוראה מנחה שאינה מחייבת, ושאין כל חובה על המנכ"ל להעניק רישיונות זמניים טרם סיום בדיקתו את הבקשות, על אף החריגה מלוח הזמנים. נקבע שמתן רישיונות במצב שכזה משמעותה מתן רישיונות למוסדות חינוכיים בלא בחינה באשר לרמת בטיחותם, או התברואה בהם, ובלא בחינת טיבם מן הבחינה הפדגוגית. הענקת רישיונות במצב זה תהיה בלתי סבירה ויהיה בה בכדי להעמיד ילדים בסיכון, לרבות סיכון פיזי וסיכון לפגיעה בהשכלתם ובהתפתחותם הרגשית. (ניתן 16.10.11)
בית המשפט לעניינים מנהליים אישר מתן רישיון לבית הספר הפרטי חברותא (עמ"נ 52641-12-10)

ערעור משרד החינוך על החלטת וועדת הערר להפוך את החלטתו ולתת רשיון לבית הספר הפרטי חברותא. לטענת המשרד סירובו ליתן רשיון לבית הספר נובע ממדיניותו לחזק את החינוך הרשמי ולתת לו עדיפות על פני החינוך הפרטי. לטענת המשרד בית הספר פוגע בעקרון האינטגרציה, עורך בחינות קבלה קפדניות וממיין תלמידים, ומציב רף כניסה באמצעות גביית תשלום גבוה מההורים. מנגד, המשיבה טוענת כי להורים עומדת הזכות לאוטונומיה בבחירת חינוך ילדיהם, המעוגנת בח"י כבוד האדם וחירותו. בית המשפט לעניינים מנהליים קבע כי לאור חשיבותה ומעמדה של זכות ההורים לאוטונומיה בבחירת חינוך ילדיהם על המדינה מוטל נטל משמעותי על מנת להצדיק התערבות בזכות זו. נקבע, כי משרד החינוך לא הוכיח התקיימותה של פגיעה קשה ומשמעותית בתלמידים או בבתי ספר אחרים, וכי בית הספר הינו אינטגרטיבי ומקיים מערך של מלגות המאפשר לו להכיל מגוון של תלמידים. הערעור נדחה (ניתן:15.6.2011)
בית המשפט לעניינים מנהליים חייב את משרד הבריאות להעניק אישור תברואתי להפעלת גן ילדים חדש בכפר ע'ג'ר (עת"מ 28684-01-11)

בית המשפט לעניינים מנהליים בנצרת קיבל את עתירתה של עמותת אלזהור כנגד החלטת משרד הבריאות שלא להעניק אישור תברואתי הדרוש לקבלת רשיון להפעלת גן ילדים חדש בכפר ע'ג'ר. הסירוב נבע מהעובדה שהמים המסופקים לכפר מגיעים מחוץ לגבולות ישראל ולא ניתן לפקח על איכותם. לטענת העותרת בשל הסירוב נוצר מצב בו נמנעת מילדים רבים הזכות לחינוך, שכן הגן היחיד הקיים בכפר אינו ערוך לקליטת ילדים נוספים. בית המשפט קבע, כי הסירוב מפלה את העותרת לרעה ביחס לגן הקיים ולבתי הספר בכפר, היות וכל מוסדות ציבור ומשקי הבית בכפר צורכים את אותם מים ממש. ההימנעות מהענקת אישור לגן אינה עומדת במבחני המידתיות החוקתית ועליה לסגת מפני הזכות לחינוך. לאור האמור נפסק, כי על המשיב להעניק לעותרת את האישור הנדרש להפעלת גן הילדים. (ניתן: 28.4.11)
בג"ץ דחה עתירה לתוספת תקציב לשילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל (בג"ץ 5989/07)

העותרים, ארגונים למען ילדים בעלי צרכים מיוחדים, עתרו לבג"ץ בבקשה לחייב את המשיבים, שר-האוצר ושרת-החינוך, להקצות משאבים נוספים לשם שילוב ילדי החינוך המיוחד, בהתאם לפסיקות בג"ץ קודמות. העותרים גורסים שעד שתוכרע ישימות "דוח דורנר", בנוגע לשילוב, נפגעות זכויות התלמידים לחינוך ולשוויון באופן בלתי-מידתי המחייב להעביר תקציבים באופן מיידי. בג"ץ דחה את העתירה בקבעו שהתוספת התקציבית השנתית, המועברת בהדרגתיות ע"י המשיבים, על-אף שאינה מיישמת את פרקי השילוב במלואם, מרחיבה תחולת היקף הזכאים והשירותים. נפסק שאין הרשות רשאית להתעלם מאילוצי התקציב בכדי לספק שירות חשוב ככל שיהא. בהמ"ש ציין שהוא מניח שמדיניות התוספת התקציבית תמשך, ולכן ראוי ליתן למדינה לסיים את התהליך בו החלה בבחינת ישימות "דוח דורנר". לפיכך נפסק שאין מקום להתערבות שיפוטית. (ניתן ‏1.3.2011)
בג"צ: על המדינה ליצור תשתיות לקליטת תלמידים הזכאים לחינוך חובה במזרח ירושלים (בג"ץ 5373/08)

בג"צ קיבל עתירת הורים, הטוענים כי בשל מחסור בכיתות בחינוך הרשמי במזרח ירושלים, לומדים ילדיהם בבתי-ספר פרטיים, ששכר הלימוד בהם ממומן ע"י ההורים. ביהמ"ש ציין שבמצב בו הרשויות אינן עומדות בחובתן לספק חינוך רשמי חינם, עליהן לממן את עלויות החינוך בבתי-ספר חלופיים. בנסיבות האמורות נקבע שזכויותיהם של התלמידים לחינוך חינם ולשוויון בחינוך, נפגעות בצורה קשה. השופטת פורקצ'יה ציינה שהפגיעה בזכות לשוויון בחינוך כמוה כפגיעה בזכות חוקתית מכוח חוק היסוד כבוד האדם וחירותו. נקבע שעל הרשויות ליצור תשתית פיסית הדרגתית שתאפשר קליטת תלמידי מזרח העיר הזכאים לחינוך חובה, בחינוך הרשמי. ביהמ"ש חייב את משרד החינוך לממן את שכר הלימוד בבתי-הספר הפרטיים אם בתוך 5 שנים לא יושלם בינוי כיתות באופן שיאפשר לכל הורה לשלוח ילדיו לחינוך הרשמי. (ניתן 06.02.11)

למעבר לקישור לחץ/י כאן

בית המשפט העליון: הזכות לשוויון בחינוך גוברת על הזכות לחינוך מגזרי ייחודי (7426/08)

העותרים, עמותת טבקה משפט וצדק לעולי אתיופיה, עתרו כנגד סירובם של מוסדות חינוך פרטיים ומוסדות שאינם רשמיים בפתח תקווה לקלוט תלמידים יוצאי אתיופיה. לטענת העירייה הסירוב נובע מאי התאמתם של הילדים לאופי הייחודי של בתי הספר עקב העדר רקע דתי מתאים. לטענת העותרים נובע הסירוב מהפליה על רקע השתייכות עדתית. אף כי עניינם הפרטני של הילדים נפתר נתן בג"צ פסק דין עקרוני בעניין בו נקבע, כי הזכות לחינוך הינה חלק מכבוד האדם, וכי קיים יחס אנכי בין הזכות לשוויון בחינוך ובין הזכות לקיום חינוך מגזרי-ייחודי ובהתנגשות ביניהן גוברת הזכות לשוויון בחינוך. רק במצבים קיצוניים, שבהם החלתו של השוויון בחינוך עלולה לגרור פגיעה אנושה בחינוך הייחודי, באופן שירד לשורש הווייתו, יידרש איזון על מנת לאפשר לשניהם לחיות זה בצד זה, תוך הגבלת היקף ההגנה הניתנת לכל אחד מהם. כן נקבע, כי על הרשויות להפעיל את כלל האמצעים העומדים לרשותן, מהפסקת תמיכה כספית ועד להוצאת צווי סגירה על מנת לחייב את כלל בתי הספר להמנע מהפלייה בחינוך. (ניתן 31.8.10)
עתירה לבית משפט לעניינים מינהליים נגד גביית לא חוקית של תשלומי הורים בחינוך המיוחד

העותרים הם ילדים הסובלים מליקויי למידה ו/או הפרעות קשב או ריכוז. במהלך חודש מאי האחרון נודע להורי בית-הספר על החלטה להעלות את גובה תשלומי ההורים בבית-הספר. בעתירה מתבקש משרד החינוך לאכוף על בית הספר לקיים את הוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך המסדירות תשלומי הורים, ובאופן ספציפי להפסיק את גביית "תשלומים מרצון לשנת הלימודים תשע"א" באשר גבייה זו נעשית בניגוד מוחלט להוראות החוזר. כן מתבקש משרד החינוך להורות לבית-הספר להימנע באופן מיידי מלפגוע בכל דרך שהיא בשירותי החינוך שיינתנו במהלך יום הלימודים לעותרים ולתלמידים אחרים שהוריהם לא שילמו את ה"תשלומים מרצון. לטענת העותרים נוגדת דרישת התשלום את הזכות לחינוך מיוחד חינם הקבועה בחוק חינוך מיוחד. (הוגש 16.8.10)

למעבר לקישור לחץ/י כאן

בית משפט לעניינים מינהליים הורה למשרד החינוך ולמועצה המקומית ירוחם לספק שירותי גן לילדי הכפר הבלתי מוכר רכמה (עת"מ 241-09)

ארגוני זכויות אדם עתרו בשם תושבי הכפר הבלתי מוכר רכמה במטרה לחייב את משרד החינוך והמועצה המקומית ירוחם לספק שירותי גן לילדים בגילאי 6-3 בקרבת מגוריהם בכפר. לטענת משרד החינוך אין להקים גנים בכפר כיוון שמדובר בכפר בלתי מוכר ואין לתת תמריץ לתושבים להישאר בו. בית המשפט פסק, כי חוק חינוך חובה מחייב את המשיבים לספק שירותי גן לילדי הכפר מגיל 3, וכי לא ניתן להטיל על ההורים את החובה להסיע את ילדיהם בגילאי 4-3 בכוחות עצמם ובמימונם לגנים מרוחקים. הרצון לעודד את תושבי הכפר להתפנות אינו יכול לעמוד מול זכות הילדים לחינוך, ועל המשיבים למצוא פתרון להקמת גן באופן חוקי בסמוך לכפר או למצוא פתרון להסעת הילדים. באשר לילדים בגילאי 6-5 נפסק שלא ניתן לקבוע כי הפתרונות המסופקים כיום חורגים ממתחם הסבירות. (ניתן 16.5.10)
בית משפט השלום: עיריית ערד תפצה עולים מאתיופיה בשל הפליה פסולה (תא 2359/05)

בעקבות הוצאתם של קטינים, עולים חדשים מאתיופיה, מגן הילדים בו למדו והעברתם למסגרת אחרת ללא הסכמת הוריהם תובעים ההורים פיצויים מעריית ערד, משרד החינוך והגנים. לטענתם הופלו בשל צבע עורם ומוצאם בניגוד לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. בית המשפט קובע כי העירייה התרשלה במעשיה, ובפעולתה הפלתה את התובעים על רקע מוצאם, גם אם לא באופן מכוון ועל כן מחייבה לפצותם על נזקיהם. (ניתן היום 10/03/2010)

למעבר לקישור לחץ/י כאן

בית המשפט המחוזי דחה בקשה להתערב בהליכי קבלה ללימודי רפואת שיניים באוניברסיטת ת"א (ה"פ 1686/09)

המבקשת לא התקבלה לשנה ד' בלימודי רפואת שיניים באוניברסיטת תל אביב כיוון שממוצע ציוניה נפל מ 75 והיא לא עמדה בתנאי הקבלה. בית המשפט המחוזי קבע, כי אף כי שמוסדות אקדמיים הם גוף דו מהותי הכפוף לכללי המשפט המנהלי, הרי שכללים אלה חלים בשינויים המתחייבים מטיבו וטבעו של המוסד האקדמי, שאמון על שמירה על רמה אקדמית נאותה. לא ניתן לכפות על מוסד אקדמי לקבל מועמד שאינו עומד בתנאי הסף של הדרישות האקדמיות, הן כיוון שהמוסד רשאי לשמור על רמת הישגים אקדמית מינימלית לצורך קבלה, והן כיוון שתנאי הסף נועדו למנוע אפליה של אחרים, אשר אינם מתקבלים ללימודים באותם תנאים. הבקשה נדחתה (ניתן 16.11.09)
בית המשפט לעניינים מנהליים אישר הפסקת העברות תקציביות ממשרד החינוך לבית ספר שמסר דיווח כוזב על מצבת התלמידים (בשא 310/09)

בית המשפט לעניינים מינהליים בנצרת קבע, כי שר החינוך מוסמך להימנע מהעברת תקציבים לבתי ספר שאינם ממלאים אחר תנאי הרישיון או מפרים אותו בדרך אחרת, והוא אף מחויב לעשות כן כאשר העברת התקציבים פוגעת בערכים ובמטרות של חוק חינוך ממלכתי או נעשית בניגוד לנהלים ותוך פגיעה בערכי השיוויון. נקבע, כי החלטת משרד החינוך להפסיק את העברת התקציבים לבית ספרם של העותרים באעבלין בשל דיווח כוזב באשר למצבת תלמידיו הנה במסגרת סמכותו. טענת העותרים, כי הינם רשאים לכלול בדיווח על מספר תלמידי בית הספר את תלמידי השלוחה שפתחו בכפר דבורין נדחתה, שכן הקמת השלוחה בדבורין נעשתה ללא דיווח למשרד החינוך וללא אישורו ופיקוחו, ולכן עומדת בניגוד לחוק פיקוח על בתי הספר
בית המשפט לעניינים מנהליים דחה עתירה שהוגשה כנגד סגירתם של שני בתי-ספר קטנים בחיפה בתום שנת הלימודים הנוכחית (עת"מ 13725-05-09)

בית המשפט לעניינים מנהליים דחה עתירה שהוגשה על ידי הקליניקה לחינוך במרכז האקדמי למשפט ולעסקים והמרכז לפלורליזם יהודי כנגד סגירתם של שני בתי-ספר קטנים בחיפה המשמשים בעיקר ילדים משכבות סוציו-אקונומיות נמוכות. השופט סוקול קבע כי העותרים לא הציגו ביסוס לטענה שהסגירה נועדה לממן את יישום "חוק נהרי", וכי החלטת משרד החינוך לסגור את בתי הספר ולאחד אותם עם בתי ספר אחרים בעיר מטעמים של חיסכון תקציבי וניצולי יעיל של משאבים נמצאת במתחם הסבירות. כן ציין השופט, כי דין העתירה להדחות גם מחמת השיהוי שנקטו המשיבים מיום קבלת ההחלטה על הסגירה ועד הגשת העתירה.
בית הדין הארצי לעבודה הורה למדינה לפעול לצמצום התלמידים בכיתות בהתאם להתחיבותה (ס"ק 13/08)

בית הדין הארצי לעבודה קיבל את בקשת ארגון המורים בישראל, להורות למדינה לקיים את התחיבותה וליישם תכנית לצמצום מספר התלמידים בכיתות במערכת החינוך. בית הדין דחה את טענת המדינה כי הוא אינו מוסמך להכריע בעניין, וקבע, כי התחייבותם המפורשת של שרי החינוך והאוצר ליו"ר ארגון המורים מהווה התחייבות שלטונית מצד הממשלה לתקצב את התכנית ולהפעילה, ועל הממשלה לעמוד בהתחיבות זו. הנשיא אדלר הוסיף, כי מדובר בהתחייבות ציבורית לשיפור החינוך בישראל, המכוונת לא רק כלפי ארגון המורים אלא כלפי אוכלוסיית המדינה בכלל, וכלפי ציבור התלמידים בפרט.
בית משפט העליון: רשות מקומית המונעת שלא כדין רישום ילדים לגנים במועד הקבוע בתקנות תחוייב לרשמם גם בחלוף המועד (עע"מ 4491/08)

בית משפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים מנהליים קבע, כי במילוי חובת רישום ילדים למוסדות חינוך כבולים הורי התלמידים, מוסדות החינוך, הרשות המקומית ומשרד החינוך, להוראות התקנות בעניין רישום ילדים, לרבות ההוראות בדבר מועד הרישום. עם זאת, במקרה שהרשות המקומית סוטה שלא כדין מהוראות התקנות ומונעת רישום הילדים במועד, תחוייב הרשות לאפשר רישום הזכאים גם בחלוף המועד הנקוב בתקנות, וזאת על מנת לרפא את הפגם שנוצר.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

בית המשפט לעניינים מנהליים חייב את המועצה האזורית עמק לוד לספק הסעה לבית הספר לתלמידים משכונת דהמש הבלתי מוכרת (עתמ 2571/05)

בית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב קיבל את העתירה המינהלית שהגישו האגודה לזכויות האזרח וארגון כראמה נגד עיריית רמלה, המועצה האזורית עמק לוד ומשרד החינוך, בדרישה לספק שירותי הסעה לתלמידי שכונת דהמש, שמתגוררים בתחום המועצה האזורית אך לומדים בבתי ספר ברמלה. בית המשפט דחה את טענותיה של המועצה, כי שכונת דהמש הנה שכונה בלתי מוכרת ולא חוקית, ומשכך, ובהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך, לא חלה על המועצה החובה להסיע את התלמידים. על הקשר שבין הנגישות לחינוך והפרת דיני התכנון אמר בית המשפט, כי אין זה ראוי כי מיצוי הדין עם תושבי השכונה ועם הורי העותרים, יעשה באמצעות ודרך ילדיהם, וכי מניעת ההסעות מהילדים משמעה פגיעה בזכותם לחינוך, כמו גם באינטרס הציבורי אותו בא חוק חינוך חובה לקיים.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

בעקבות עתירה לבג"צ יאפשר משרד החינוך מתן חינוך ביתי בתנאים מסוימים (בג"צ 6672/07)

העותרים עתרו כנגד סירובו של משרד החינוך לאפשר להם לחנך את ילדיהם בחינוך ביתי. לאחר העתירה שונה חוזר המנכ"ל במשרד החינוך, כך שיאפשר מתן היתר לחינוך ביתי לאחר הגשת בקשה מתאימה, ובכפוף לבדיקת נסיבותיו של כל מקרה, על מנת להבטיח עמידה בתנאי החוזר. לאור זאת קבע בג"צ, כי העתירה הכוללנית שהוגשה אינה מגלה עילה, וכי נשמרת זכותו של כל הורה שנפגע מיישום הכללים, להגיש עתירה באופן פרטני ומקרהו ידון לגופו. העתירה נמחקה. מצ"ב ההחלטה וקישור לחוזר המנכ"ל


למעבר לקישור לחץ/י כאן

בית המשפט המחוזי דחה ערעור שני קטינים שוהים לא חוקיים על ההחלטה שלא לאשר שחרורם לחלופות משמורת שהוצעו עבורם מחמת חוסר התאמה (עמ"נ 7146-11-08)

בית המשפט המחוזי בחיפה אישר את החלטת בית הדין למשמורת שסירב לשחרר את המערערים לחלופות המשמורת שהוצעו עבורם מחמת חוסר התאמה והעדר יכולת להבטיח את שלומם. בית המשפט קבע כי על המדינה חובה לפעול למציאת חלופת משמורת לנערים במוסד חינוכי ובמסגרת המתאימה לגילם, וזאת כיוון ששני המערערים הם קטינים נזקקים עליהם חלות הוראות חוק הנוער.
בית המשפט העליון דחה בקשת בזיון כנגד משרד החינוך בגין אי ביצוע פסק הדין בעניין ועדת המעקב אך מתח ביקורת חריפה על משרד החינוך (בג"ץ 11163/03)

בתחילת 2006 קבע בית המשפט העליון כי תבוטל החלטת הממשלה הקובעת אזורי עדיפות לאומית בתחום החינוך, בהיותה מפלה לרעה יישובים ערבים מטעמי לאום, ונתן למדינה שנה לפעול להקצאה שוויונית של תקציבי חינוך. המדינה בקשה דחיות חוזרות ונמנעה מקיום פסק הדין ולכן הגישו העותרים באמצעות ארגון עדאלה בקשה לביזיון כנגד המדינה. בית המשפט ציין כי השתלשלות העניינים מהווה ביטוי חמור לחירות שנטל משרד החינוך לעצמו שלא לקיים את פסק הדין, אך דחה את בקשת הביזיון. במקביל דחה בית המשפט את בקשת המדינה לדחות את ביצוע פסק הדין לשנת הלימודים תשע"ב ופסק כי על המדינה לבצעו עד יום 1.9.09 (תחילת שנה"ל תש"ע).

למעבר לקישור לחץ/י כאן

עתירה מנהלית בבקשה לאפשר לילדים תושבי מזרח ירושלים ללמוד במוסדות חינוך עירוניים בירושלים (עתמ 8764/08)

האגודה לזכויות האזרח עתרה לבית המשפט לעניינים מנהליים כנגד עריית ירושלים בבקשה לחייב את העירייה לקבל 17 ילדים תושבי מזרח ירושלים למוסדות חינוך עירוניים בירושלים. בשל מחסור בכיתות נאלצים הילדים ללמוד במוסדות פרטיים או שהינם מושבתים מלימודים. בכך נפגעים הילדים ומופרת זכותם לחינוך. העתירה מלווה בבקשה לדיון דחוף.
בית המשפט לעניניים מנהליים ביטל הוראה לפיה לא יינתנו עוד שירותי סיוע אישי בחינוך המיוחד (עת"מ 1214/08)

עתירה כנגד משרד החינוך אשר הוציא הנחייה לפיה אין עוד לאשר סייעות אישיות במסגרת החינוך המיוחד. העותרים טוענים כי ההנחיה פוגעת בזכויות יסוד כגון: הזכות לחינוך מיוחד, הזכות לשוויון ולהגנה על כבוד האדם, כמו-כן היא חורגת מגדר סמכות המפקחת על החינוך המיוחד ונעדרת סבירות. ביהמ"ש הדגיש כי ילד בעל צרכים מיוחדים זכאי לחינוך מיוחד חינם לפי חוק החינוך המיוחד, ומשכך על המדינה מוטלת מחויבות מהותית לעשות את כל הנחוץ כדי להגשים את תכליות החוק. נקבע כי ההנחייה בטלה וכי על משרד החינוך להקים בתוך 30 ימים ועדת חריגים לבחינת שילוב סיוע אישי במקרים המתאימים.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

נדחתה העתירה כנגד אי החלת תוכנית הליבה בבתי ספר במגזר החרדי (בג"צ 4805/07; 6343/07)

העותרים עתרו כנגד משרד החינוך בשל אי קיום פסק דינו הקודם של בג"צ בעניין, שחייב החלת תוכנית הליבה על בתי הספר במגזר החרדי תוך שלוש שנים. בפסיקתו מדגיש בית המשפט את היותה של הזכות לחינוך זכות יסוד המוקנית לכל אדם ואת החובה לקיים את עיקרון השוויון.כן מתייחס בית המשפט בחומרה לאי-קיום פסק דינו וקובע שאי קיום פסקי דין על ידי רשות שלטונית גורם להתערערות שלטון החוק והמשפט. בית המשפט קובע כי למרות שהיה בדעתו לתת צו מוחלט לטובת העותרים אין הוא עושה כן כיוון שסמוך למועד הצפוי להשמעת פסק הדין אושר בכנסת חוק חדש הנוגע לסוגיות העתירה דנן, ומשלא ידועים פרטי החוק, הוא נמנע מליתן צווים אופרטיביים ולא נוקט עמדה כלשהי באשר ליחס בין ההליך החקיקתי לבין המצב הנורמטיבי שקדם לו.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

בית המשפט המחוזי פסק בעתירה לביטול מבחני הקבלה לחטיבות הביניים לבנות בחינוך הממלכתי דתי (עת"ם 8123/08)

בית המשפט המחוזי בירושלים פסק כי אף שאופן הקבלה הנוכחי לבתי הספר נשוא העתירה הוא פגום, הרי שבשל הנזק הצפוי להיגרם מביטול השיבוץ לבתי הספר לשנת הלימודים תשס"ט, אין לבטלו. עם זאת נקבע כי החל משנת הלימודים תש"ע ואילך לא ייערכו מבחני מיון ולא ייעשה שינוי באזורי הרישום, אלא על-פי אישור כדין מאת משרד החינוך.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

עתירה נגד אי מתן שיוויון זכויות והזדמנויות בחינוך לאסירים ערבים מבוגרים (בג"צ 3539/08)

ארגון עדאלה והקליניקה לזכויות אדם שבפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה עתרו לבג"צ נגד משרד החינוך והשב"ס. העותרים טוענים כי אסירים ערבים מבוגרים המהווים כארבעים אחוז מאוכלוסיית האסירים במדינת ישראל אינם מקבלים חינוך שווה ואין מאפשרים לאנאלפבתים שבינהם ללמוד את שפתם בדומה לאסירים היהודים.
בית הדין האירופי לזכויות האדם: חיוב ילדי צוענים ללמוד בבתי ספר מיוחדים מהווה הפליה פסולה ( D.H. and Others v. the Czech Republic)

בית הדין האירופי לזכויות האדם קבע כי חיוב ילדי צוענים ללמוד בבתי ספר לחינוך מיוחד ללא קשר ליכולותיהם הלימודיות, רק בשל מוצאם, מהווה הפליה גזעית פסולה.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

פסק דין בהסכמה בעתירה בשם ילד עם מוגבלות קשה ממזרח ירושלים אשר עקב מדיניות מפלה שובץ לגן שאינו עונה על צרכיו (עת"מ 08 /8006)

הקליניקה לחינוך מהמכללה האקדמית למשפטים רמת גן, בשיתוף עם ארגון "בזכות", הגישו עתירה מנהלית בשם ילד ממזרח ירושלים, עם מוגבלות פיסית ותקשורתית קשה, ששובץ על-ידי עיריית ירושלים לגן במזרח העיר, שאינו מותאם לצרכיו, בשל מדיניות מפלה, לפיה ילדים ערבים ממזרח העיר לא ילמדו במוסדות החינוך שבמערבה. בעקבות העתירה הוסכם שהעותר יתחיל ללמוד באופן מיידי בגן שבמערב העיר, הנותן מענה לצרכיו. במקביל, הגן וביה"ס שבמזרח העיר יותאמו לצורכיהם המיוחדים של ילדים עם לקויות תקשורת. בנוסף נקבע, שקלינאית תקשורת מוסמכת תתחיל לעבוד בגן. כמו-כן יירכש הציוד הנדרש ויועברו הכשרות בהתאם. ההסכמה קיבלה תוקף של פסק דין
בית המשפט העליון: בית ספר ללימוד ראיית חשבון למבוגרים אינו מוסד חינוך לצורך פטור מארנונה

בית ספר ללימוד ראיית חשבון וייעוץ מס לתלמידים מבוגרים אינו מוסד חינוך לצורך פטור מארנונה כללית. השופט רובינשטיין על מהו חינוך, על ההבדל בין חינוך להשכלה, ועל השאלה האם מוסד להשכלה גבוהה הוא מוסד חינוכי

למעבר לקישור לחץ/י כאן

בג"צ דחה עתירה לסיוע בשכר לימוד לסטודנטים במכללות

סטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה, שאינם מתוקצבים על ידי המדינה, אינם זכאים לקבל "מענק מאזן" כך ששכר הלימוד שלהם יושווה לשכר הלימוד שאותו משלמים סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה, אשר המדינה משתתפת בתקציבם באמצעות תקצוב על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

פסקי דין מרכזיים (בהקמה)
מרכז השלטון המקומי נגד שר המדע (בג"ץ 2376/01): דחיית עתירה להשתתפות המדינה בתקצוב ספריות בשיעור שלא יפחת מ50%

מרכז השלטון המקומי עתר לבג"צ בבקשה לחייב המדינה להשתתף בעלותן ותחזוקן של ספריות ציבוריות בשיעור שלא יפחת מ 50%. כמו כן, נדרש לאכוף על הרשות המוסמכת את חובת ההתייעצות עם הרשויות המקומיות בהקשר לשיעור ההשתתפות השנתי של האוצר לאותן מטרות. בג"צ קבע שתפקיד הספריות חשוב למימוש הזכות לחינוך. עוד נקבע שסוגיית היקף השתתפות המדינה בספריות ציבוריות הינה בעלת חשיבות רבה ומחויבות המדינה לשאת בנטל התקציבי בתחום זה מתחייבת מאופי השירות הניתן ותכליותיו. עם זאת נקבע שהחוק במקורו לא הגדיר את שיעור הנטל היחסי במימון התקציבי של הספריות בין המדינה לרשויות המקומיות, והשאיר את השאלה פתוחה להכרעת הרשות המוסמכת. לכן, בהינתן שוליים צרים של ביקורת שיפוטית בתחום התקציבי, והעובדה שהמדינה הגדילה את שיעור השתתפותה לאחרונה בתקציב הספריות, אין מקום להתערבות ביהמ"ש בסוגיה. (ניתן 21.10.2002)
אבו גודה נ' שרת החינוך (בג"ץ 5108/04): אין חובה על המדינה להקים גני ילדים בכפרים לא מוכרים אך עליה לוודא כי לילדי הכפרים ניתנים שירותי חינוך כדין

בג"ץ דחה עתירה לחיוב המדינה לספק מסגרות חינוך חינם לילדים בגילאים שלוש-ארבע בכפרים אלזערורה וביר-אלמשאש, לרבות באמצעות הקמת גנים שכאלה בכפרים האמורים. הנשיא ברק קיבל את סירוב המדינה להקים גני ילדים ללא תוכניות מתאר שיאפשרו בנייתם. נקבע שהקמת מוסדות חינוך צריכה להיעשות מתוך ראייה תכנונית ארוכת טווח וכי טענות העותרים צריכות להיות מכוונות לגורמים התכנוניים ולא לגורמים החינוכיים. ביחס לשאלה האם לילדי הכפרים ניתנים שירותי חינוך כדין קבע הנשיא ברק שאין די בהצהרה כי מוסדות חינוך קיימים וצריך להבטיח שאלה יהיו נגישים לתלמידים. בעניין זה אף צוין שלעתים מימוש הזכות לחינוך כרוכה גם במימון הנגישות למוסדות החינוך המרוחקים ממקום מגורי התלמידים. על אף האמור קבע ביהמ"ש שהעותרים לא הרימו את הנטל המוטל עליהם ולא ביססו טענתם שהמדינה אינה ממלאת החובה לספק שירותי חינוך לילדים. (ניתן 09.09.2004)
ועד פוריה עלית נ' משרד החינוך (בג"ץ 4363/00): במצב בו תלמידים מופנים לבתי ספר "פרטיים" מהטעם שבאזור מגוריהם אין מוסד רשמי מתאים, אין להטיל את עלויות הלימוד על כתפי ההורים

בג"ץ קיבל עתירת הורי ילדים המתגוררים ביישוב פוריה, והלומדים בבית-ספר התיכון האזורי "בית ירח", כנגד חיוב ביה"ס אותם לשלם תשלומים למימון תוכניות נוספות שהוא מקיים, האמורים להיחשב כ"תשלומי רשות". ביהמ"ש ציין שמכיוון שביה"ס הינו "מוכר שאינו רשמי", הרי שכלל ה"חינוך חינם" אינו חל עליו בדומה לנעשה בבתי ספר ציבוריים. יחד עם זאת קבע ביהמ"ש שע"פ מדיניות משרד החינוך, גם בבתי ספר שכאלו אין לחייב הורים בתשלום תשלומי הורים שאינם חובה. בנוסף נקבע שבמקרים כמו במקרה דנן, בהם תלמידים מופנים לבתי ספר "פרטיים" ע"י רשויות החינוך מהטעם שבאזור מגוריהם אין מוסד רשמי מתאים, אין לגבות העלות מההורים ועל הרשויות לשאת בנטל הכספי הכרוך במתן חינוך לתלמידים אלו בבית הספר האמורים. לאור האמור הוחלט על קבלת העתירה. (ניתן 02.05.2002)
עמותת "הפורום לדו קיום בנגב" נ' משרד התשתיות (בג"ץ 3511/02): בג"ץ הורה למדינה להקים לאלתר גשר שיאפשר לילדי היישוב אום בטין נגישות ראויה לבתי ספר, וזאת בניגוד להוראות תוכנית המתאר החלה על האזור

עניינה של העתירה, בפתרון בעיית השפכים הזורמים בנחל חברון, אשר פוגעים בחייהם של תושבי היישוב "אום בטין", והמגבילים את חופש התנועה שלהם. במסגרת העתירה התבקש, בין היתר, צו-ביניים שיורה לרשויות המדינה להתקין לאלתר גשרונים לחציית הנחל, שיאפשרו לילדי היישוב נגישות ראויה לבתי הספר שלהם. בתגובתה טענה המדינה כי היא מכירה בצורך להקים הגשר אך ידיה כבולות לתוכניות המתאר האזוריות, שאינן מאפשרות זאת במועד האמור. ביהמ"ש קבע כי המדובר במצב הזועק לשמיים בו ילדים רכים נדרשים לסכן חייהם על מנת להגיע לביה"ס הרשמיים של המדינה. בנסיבות אלו קבע ביהמ"ש כי בסמכותו לצוות על המדינה להקים הגשר, וזאת מתוקף חוק יסוד השפיטה המהווה הוראת חוק על-חוקית הגוברת על הוראות תוכנית המתאר. (ניתן 16.01.03)
האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' עיריית רמלה (עת"מ 1402/06): חיוב עיריית רמלה לאפשר לילדי שכונת דהמש להירשם למוסדות החינוך ברמלה

העותרים בשיתוף עם האגודה לזכויות האזרח וארגון כראמה טוענים שבשל המחלוקת בין עיריית רמלה לבין המועצה האזורית עמק לוד החליטה העירייה שלא לאפשר את רישומם של ילדי השכונה לגנים ולכיתות א' בבתי הספר בעיר ובכך נפגעת זכותם לחינוך. מטרתם של העותרים היא להמשיך במצב הקיים מזה שנים רבות שבו עיריית רמלה אחראית על שירותי החינוך לילדי השכונה. העירייה טוענת שהעותרים מתגוררים בתחומה של עיריית לוד, ולכן היא זו שחבה כלפיהם במתן שירותי חינוך. בית המשפט פסק, כי אף אם הורי התלמידים פעלו בחוסר נקיון כפיים בעת שנרשמו כתושבי רמלה הרי שלאור הסמיכות לתחילת שנת הלימודים על עיריית רמלה לאפשר את רישומם של ילדי שכונת דהמש לגני ילדים ולבתי ספר שבתחומה כפי שהיה בשנים קודמות, שאם לא כן תיפגע קשות זכות היסוד של הילדים לחינוך, זכות שאינה תלויה בהתנהגות הוריהם. (ניתן 29.6.06)
עמותת למען אחיי ואח' נ' ראש עיריית מודיעין ואח' (עת"מ 1101/08): דחיית עתירה להקצאת קרקע להקמת בית ספר יסודי לחינוך תורני-מדעי במודיעין

העתירה מופנית נגד החלטת עיריית מודיעין שלא לתת רישיון להפעלת בית ספר "מוכר שאינו רשמי" ולא להקצות קרקע לשם הקמתו. העותרים טוענים שהועדות הממונות על ההקצאות בעירייה נשענו על שיקול זר שהוא שימור צביונה של העיר כעיר חילונית ברובה הגדול. בית המשפט דחה את העתירה בקבעו, כי החובה המוטלת על הרשות מצטמצמת לתמיכה כספית מסוימת ולא כוללת מחוייבות להקמת תשתית על מקרקעי הציבור למוסדות מוכרים שאינם רשמיים. החלטת הסירוב אינה מונעת את אפשרות קיומו של בית הספר במימון פרטי. (ניתן 17.5.09)
פלונים נ' מנכ"ל משרד החינוך(בג"צ 7374/01): על המדינה לשאת בהוצאות הורים שנאלצו להעביר את בתם מבית ספר בו היה אחיה קורבן לאירוע מיני

ביום 29.4.01 התרחש אירוע מיני בחדר השירותים בבית ספר יסודי בזמן ההפסקה, בו תלמיד מבית הספר ביצע מין אוראלי בבנם של העותרים. בסוף שנת הלימודים עבר הבן ללמוד בחטיבת הביניים, ואילו אחותו אשר למדה באותו בית הספר וסיימה כיתה א' הועברה על ידי הוריה לבית ספר ברשות מקומית אחרת. העברה זו נעשתה באישור הגורמים המוסמכים מטעם מערכת החינוך בנימוק שהילדה סובלת ממצוקה חברתית קשה בבית הספר עקב האירוע בו היה מעורב אחיה. בית המשפט קבע שאחריות הרשות הציבורית להעברת תלמיד ממסגרת חינוכית אחת לאחרת בשל מצוקה חברתית קשה הינה פועל יוצא מזכותו הבסיסית של הילד לחינוך, ומכאן שעל הרשות לשאת במימון ההוצאות הכספיות של אגרת תלמידי חוץ והסעות. (ניתן 10.9.03)
אחסאן זיו אדין נ' משרד החינוך ואח' (עת"מ 3287/06): הרחקה בפועל של תלמיד מבית ספר לא תעשה לפני מתן החלטה של ועדת שימוע

העותר,תלמיד בבית הספר פקיעין, קיבל בסוף חודש אוגוסט 2006 מכתב ממנהל בית הספר על החלטה להעבירו לבית-ספר אחר. בעקבות שיחה של ב"כ העותר עם מנהל בית הספר, בה הבהיר לו שעל-פי חוק זכויות התלמיד תשס"א-2000, הרחקה בפועל של תלמיד לא תעשה לפני מתן החלטה בערר, לא הורחק התלמיד. בית המשפט לעניינים מנהליים קבע שבאי הרחקת העותר התקבל הסעד המבוקש ואין מקום להשאיר את העתירה תלויה ועומדת כל עוד לא מוצה ההליך המנהלי שהינו השימוע בועדת המשמעת. רק לאחר החלטת הועדה יוכל כל אחד מהצדדים לנקוט בהליך משפטי מתאים. (ניתן 6.9.06)
עארף אלעמור ואח' נ' שרת החינוך ואח' (בג"צ 10030/05): אי מתן הסדרי חינוך לילדים בגיל 3-4 בישובים הבדואים הלא מוכרים

בעתירה נטען כי המדובר בילדים בני 3-4 שנים מהבכפר זערורה, שאינם זוכים לחינוך בשל סירוב משרד החינוך לספק להם הסעות לכפרים סמוכים או להציב מבנים ניידים בכפר. לטענת העותרים סירוב משרד החינוך מהווה פגיעה בזכות הילדים לחינוך וכן הפליה. בית המשפט קבע, כי קיימים שלושה קשיים בגינם נדחית העתירה: משרד החינוך לא נותן הסעות לגילאים אלה בשום מקום בארץ; מדובר במקבצי התישבות לא חוקיים אשר לא מתאפשרת בהם בניה על-פי תוכניות מתאר; אין בעתירה די נתונים באשר למהות הקשיים במישור האינדיבידואלי. (ניתן 26.4.06)
בית ספר "עתיד" נ' משרד החינוך (עת"מ 1294/01): זכותם של הורים לבחור לילדיהם את המסגרת החינוכית

העותרים ביקשו מבית המשפט לעניינים מינהליים לבטל את החלטת משרד החינוך לסגור את בית הספר היסודי "עתיד" כיוון שלא מתקיימות בו הדרישות הפדגוגיות. "עתיד" הינו בית ספר ייחודי שמטרתו ליתן מענה הומני לילדים, אף אם הם "בעייתים". בית הספר ממומן על ידי ההורים ומשרד החינוך מממן את הפיקוח עליו.בית המשפט קיבל את טענת ההורים וקבע, כי לא נעשה איזון ראוי בין זכות היסוד של ההורים להחליט באשר לחינוך ילדיהם לבין חובת המדינה לדאוג לחינוך ראוי וברמה נאותה לכל תלמידי ישראל. נקבע שהפגיעה בתלמידי בית הספר אינה ברמה המצדיקה התערבות בהחלטות ההורים כיוון שלא מדובר במפגע חינוכי או בנזק חמור מבחינה פדגוגית. (ניתן 29.8.01)
רשת גני חב"ד נ' שר החינוך (בג"צ 8437/99): חובת משרד החינוך להשתתף בהוצאות יום לימודים ארוך חלה רק לגבי מוסדות חינוך ממלכתיים

עתירה של רשת גני חב"ד להורות למשרד החינוך להחיל את חוק יום חינוך ארוך גם על גני הרשת ולממן את הוצאותיהן לקיום יום חינוך ארוך. בג"צ בחן את לשון החוק, התקנות שהופעלו על-פיו, את ביצועו במקומות שונים ואת שיעור חובת המדינה למימון מוסדות חינוך וקובע, כי חובת משרד החינוך להשתתף בהוצאות הנובעות מהחלת יום חינוך ארוך חלה רק בחינוך הממלכתי, ולא בחינוך הניתן מאת מוסדות חינוך שאינם רשמיים כגון גני חב"ד. העתירה נדחתה. (ניתן 10.7.00)
לואי אבו-זיאד נ' ביה"ס אל פריד (עת"מ 562/03): בית המשפט מוסמך לדון בהרחקת תלמיד מבית ספר פרטי

בית המשפט המחוזי בירושלים קבע שבסמכותו לדון בהרחקת תלמיד גם אם מדובר במוסד לימודים פרטי. הרחקה כזו יכולה להתבצע בקיומם של התנאים הבאים: אישור הרשות המקומית והצעתה למקום לימודים חלופי, וכן מתן זכות ערעור להורים. במקרה נשוא העתירה הוצא צו ביניים בהחלטה קודמת של בית המשפט להחזרת התלמיד באופן מיידי ללימודים, אך התלמיד לא חזר ללמוד והגיש את העתירה דנן כשנה אחרי מתן צו הביניים. בית המשפט דחה את העתירה וקבע כי טרם הגשתה היה עליו למצות את זכות הערעור העומדת לו מכוח חוק זכויות התלמיד על ידי הגשת ערר למפקח המחוז או לועדת שימוע בראשות מנהל המחוז. (ניתן 27.7.03)
עמותת שוחרי גיל"ת ואח' נ' שר החינוך(בג"צ 7715/95): משרד החינוך רשאי להפסיק הקצבות לעמותה המטפלת בילדים הגדלים בתנאי מצוקה קשה

עתירה של עמותת "שוחרי גילת" נגד החלטת משרד החינוך להפסיק את מימון התכנית המרכזית של העמותה שמטרתה לספק שירותי חינוך לילדים שטרם הגיעו לגיל חינוך חובה, על מנת לאפשר לילדים הגדלים בתנאי קיפוח ומצוקה התפתחות קוגנטיבית תקינה. בית המשפט קובע שחוק יסוד:כבוד האדם וחירותו אינו מעגן במפורש את הזכות לחינוך וכי קיימת אבחנה בין חובת הרשות לספק שירותים חיוניים על פי דין לבין מקום בו הדין לא קובע את הזכאות. בית המשפט דחה את העתירה בקבעו כי למשרד החינוך מרחב תימרון להתוות לעצמו מדיניות בהתאם לסדר עדיפיותיו המקצועיים והתקציביים. (ניתן 11.7.96)
מונג'ד אבו גנאם נ' משרד החינוך (בגצ 6671/03): יש לנקוט העדפה מתקנת במינוי קציני ביקור סדיר בחינוך הערבי בדווי

העותרים טוענים שבישובים הערבים-בדווים תופעת הנשירה של תלמידים מבתי הספר היא רחבה מאד, ועלולה לחשוף את הנושרים לאורח חיים מזיק ולהתדרדרות עבריינית. העתירה מצביעה על פער משמעותי בין תקני קציני הביקור הסדיר, שתפקידם פיקוח ומעקב אחר השתלבות התלמידים במסגרות החינוך, שהוקצו למגזר היהודי ובין בתקנים שהוקצו למגזר הערבי-בדווי. בית המשפט מקבל את העתירה בקבעו שהפערים בין החינוך היהודי לחינוך הערבי - בדווי וחובת המדינה לקיים שוויון מהותי בחינוך מצריכים מדיניות של העדפה מתקנת כלפי החינוך הערבי - בדווי והגדלת תקני הקב"סים בחינוך זה תוך התחשבות בצרכיו המיוחדים עד להגעה לשוויון הזדמנויות אמיתי ומלא. (ניתן 24.1.05)
ועד הורים עירוני ראשל"צ נ' שרת החינוך (בג"צ 7351/03): משרד החינוך אינו רשאי לגבות תשלום עבור בחינות בגרות

התובעים טוענים כי יש להכיר בבחינות הבגרות כחלק מהלימודים התיכוניים ולא לחייב את ההורים בתשלום בגינן. בית המשפט העליון קיבל את העתירה בקבעו, כי למרות שיקולי תקציב להם טוען משרד החינוך, גביית תשלום עבור בחינות הבגרות אינה מתיישבת עם תכליתו של חוק לימוד חובה ועם מטרות החינוך שהמדינה מעניקה לתלמידי התיכון על פי חוק.
בן עטיה נ' ראש עיריית בת ים ושרת החינוך (בג"צ 8046/04): רשות מקומית אינה רשאית להשבית לימודים בשל סכסוך עם משרד החינוך

העותר פנה לבג"צ בעקבות החלטת ראש עיריית בת-ים להשבית את בתי הספר בספטמבר 2004, שהשביתה קרוב ל 16 אלף תלמידים מלימודיהם. ראש העיר בחר בצעד של שביתה משני טעמים: מצבם הרעוע של מבני החינוך עד כדי סיכון ביטחונם של התלמידים, ומחלוקת עם משרד החינוך לגבי מועד ביטול חטיבות הביניים בעיר. בג"צ קיבל את העתירה בקבעו שראש עיר אינו רשאי לראות עצמו מנותק מן השלטון המרכזי ואין הוא יכול לפעול בסתירה לחוק לימוד חובה הקובע זכות לחינוך לכל תלמיד מתחת לגיל 15.
יתד נ' משרד החינוך (בג"צ 2599/00): ילדים בעלי צרכים מיוחדים ששולבו במוסדות חינוכיים רגילים זכאים לחינוך מיוחד חינם

העותרים, עמותת יתד והורים לילדי תסמונת דאון, ביקשו מבית המשפט כי יורה למדינה לספק חינוך מיוחד חינם לילדים בעלי צרכים מיוחדים שנמצאו מתאימים לשילוב במוסדות החינוך הרגילים בעזרת סיוע צמוד. לטענתם, עמדת משרד החינוך לפיה היקף הסיוע לילדים בעלי צרכים מיוחדים במסגרת החינוך הרגיל נתון לשיקול דעתו, פוגעת בזכות לחינוך וכן בזכות לשיוויון, שכן היא מפלה בין הורים שמשרד החינוך נושא בהוצאות החינוך המיוחד של ילדיהם לבין הורים הנושאים בעצמם בהוצאות חינוך אלו. בית המשפט קיבל את העתירה וקבע כי לנוכח הזכויות לחינוך ולשיוויון, המשפט הבינלאומי והתכלית הפרטקולרית של החוק, המסקנה המתבקשת היא כי חובת המימון על ידי המדינה חלה גם הסיוע הדרוש לילד בעל צרכים מיוחדים ששולב במוסד חינוכי רגיל.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

מונה גבארין נ' שר החינוך (בג'צ 4298/93): זכותו של בית ספר פרטי למנוע מתלמידה לעטות רעלה בבית הספר על מנת לקדם דו קיום

בפסק הדין נדונה שאלת זכותה של תלמידה מוסלמית הלומדת בבית ספר קתולי לעטות רעלה. נקבע כי בית ספר מוכר שאינו רשמי רשאי להגביל את חופש הדת של התלמידה ולמנוע ממנה לעטות רעלה על מנת לקדם דו קיום בין תלמידים מעדות דתיות שונות, סובלנות ופלורליזם
שר האוצר נ' מרציאנו (דנג"צ 247/04) : דחיית עתירה לדיון נוסף בחובת המדינה לתקצב שילובם של ילדים עם מוגבלויות

בית המשפט העליון דוחה את בקשתה של המדינה לקיים דיון נוסף על החלטת בית המשפט לחייבה להקצות תוספת תקציבית הולמת לשילובם של ילדים בעלי צרכים מיוחדים במסגרות החינוך הרגילות. בית המשפט דוחה את טענותיה של המדינה כי אין הוא רשאי להתערב בעניינים הנוגעים לתקציב המדינה וכי פסק-דינו הושתת על יסוד עובדתי חלש. בכך הוא מגן על הזכות לחינוך ומחייב את המדינה לנקוט בהליכים אקטיביים על-מנת לאפשר לילדים בעלי צרכים מיוחדים להשתלב במערכות החינוך הרגילות.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

בוצר נ' מועצה מקומית "מכבים רעות" (בג"צ 7081/93): מועצה מקומית חייבת להסדיר את הנגישות לנכים במבנים צבוריים חדשים

בג"צ קבע כי חוק התכנון והבניה מחייב רשות מקומית להסדיר נגישות לנכים בבתי ספר (ובמבנים צבוריים בכלל) אף אם הדבר כרוך בעלות כספית.
סוגי זכויות

זכויות כלכליות וחברתיות
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם