המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

הזכות לחינוך > שונות

כללי
דו"ח: "ציון: נכשל – מערכת החינוך הכושלת בירושלים המזרחית"

האגודה לזכויות האזרח ועמותת עיר עמים פרסמו דוח מעקב מקיף על מצב החינוך בירושלים המזרחית. בין היתר נטען כי קיימים פערים בין נתוני רישום האוכלוסין שבעיריית ירושלים לבין הרישום שמופיע במנהל החינוך של העיר, ושמתוכם עולה כי לא ידוע האם 24 אלף תלמידים תושבי העיר המזרחית לומדים במוסדות חינוך, ואם כן אז היכן. הדו"ח ממשיך ומציג תמונת מצב בעייתית בכל הקשור לחינוך במזרח העיר כגון: מחסור של 1,100 כיתות לימוד, אחוז נשירה מביה"ס מהגבוהים ביותר בארץ, אפליה עמוקה בתקני כוח אדם מקצועי בבתי הספר ואף בעיית תחבורה קשה ממזרח ירושלים אל מוסדות החינוך. כותבי הדו"ח טוענים כי מצב זה נובע מהזנחה פושעת לאורך השנים, ומחוסר הקצאת משאבים הנעשית ע"י גורמים פוליטיים אשר מעודדים פרויקטים לאוכלוסיה היהודית בשטחי ירושלים המזרחית, וזאת במקום לפתח תשתיות ומוסדות חינוך לאוכלוסייה הפלסטינית המתגוררת במקום. (פורסם באוגוסט 2012)

למעבר לקישור לחץ/י כאן

עתירה כנגד השמתו שלא כדין של תלמיד בן העדה האתיופית במסגרת של החינוך המיוחד

הקליניקה לזכויות בחינוך של המרכז האקדמי למשפט ולעסקים בר"ג עתרה לביהמ"ש לעניינים מנהליים בירושלים, בשם עמותת טבקה והלה, וכן בשמו של תלמיד בן העדה האתיופית, כנגד הפנייתו שלא כדין של התלמיד למסגרת של חינוך מיוחד. בראשית הדברים טענו העותרים כי ההחלטה על הפנייתו של התלמיד לחינוך המיוחד התקבלה לאחר דיון בוועדה אליה לא הוזמנו התלמיד והוריו, ומכאן שע"פ הוראות הדין החלטה זו בטלה. עוד נטען כי התלמיד הופנה לחינוך המיוחד מבלי שמוצו כלל האפשריות לשילובו בחינוך הרגיל, כפי שנדרש ע"פ הוראות הדין. עוד נטען שההחלטה פוגעת בזכותו לחינוך של התלמיד וביכולתו לממש את הפוטניצאל הלימודי שלו, וכן בזכותו לשוויון הזדמנויות בחינוך. העותרים ביקשו מביהמ"ש לבחון העניין לאור ממצאים ונתונים המעידים על הפניית יתר לחינוך המיוחד של תלמידים ממוצא אתיופי. (הוגש 14.08.12)

למעבר לקישור לחץ/י כאן

בקשת רשות ערעור לביהמ"ש העליון מטעם משרד החינוך כנגד חיובו להעניק רישיון לביה"ס חברותא

משרד החינוך הגיש בקשת רשות ערעור לביהמ"ש העליון כנגד החלטת ביהמ"ש המחוזי שחייב אותו להעניק רישיון לבית הספר "הפרטי" חברותא. בין היתר נטען שבבוא המשרד להעניק רישיון לבית ספר, מוסמך מנכ"ל המשרד לשקול שיקולים כגון השפעת מתן הרישיון על מערכת החינוך הממלכתית. בנוגע להחלטת ביהמ"ש המחוזי כי סמכות זו אינה קבועה בחוק הפיקוח על בתי ספר, נטען שיש לקרוא סמכות זו מחוק חינוך ממלכתי ותקנותיו, שכן יש לראות בדיני החינוך כמערכת דינים אחת. עוד נטען שהחלטת ביהמ"ש המחוזי עלולה להביא להפרטת יתר של החינוך, וכי היא מבטאת הפרת האיזון בין האוטונומיה של ההורים בבחירת מוסד חינוך לבין האינטרס הציבורי בקיומה של מערכת חינוך אינטגרטיבית ושוויונית. מתן עדיפות לאוטונומית ההורים עלול לפגוע בשוויון ההזדמנויות בחינוך, להביא לריקון בתי הספר הממלכתיים מתלמידים "חזקים" וליצירתה של סגרגציה בחברה בישראל. (הוגש 14.07.11)
עתירה לביטול מדיניות הרישום לבתי ספר תיכוניים ברמת גן

עמותת "הכול חינוך" והקליניקה למשפט ומדיניות חינוך באוניברסיטת חיפה עתרו לביהמ"ש המחוזי בת"א כנגד מדיניות הרישום לבתי הספר התיכוניים של עיריית ר"ג, על-פיה תלמידים ממוינים לבתי הספר בעיר לפי הישגיהם הלימודיים. נטען שחל איסור על מיון תלמידים על-פי הישגים לימודיים ושמדיניות זו פוגעת בזכות לחינוך, בשוויון ההזדמנויות בחינוך וכן בזכות לכבוד של תלמידי העיר, וזאת במיוחד לאור המתאם הקיים בין הישגים לימודיים למצב סוציו אקונומי. העותרים ביססו טענותיהם על ועדות מומחים שהמליצו על איסור קיום מיונים בכניסה לבתי ספר מהטעם שמיונים אלו מעמיקים הפערים בחברה. בנוסף טענו העותרים שמדיניות זו מנוגדת להוראות הדין ולעמדתו המוצהרת של משרד החינוך בכל הקשור לבעייתיות של קיום מסגרות חינוך סלקטיביות. עוד נטען שהמדיניות התקבלה ללא תשתית עובדתית מתאימה. לאור האמור ביקשו העותרים כי ביהמ"ש יורה על ביטול מדיניות הרישום. (הוגש 03.04.12)

למעבר לקישור לחץ/י כאן

עתירה מנהלית כנגד החלטת משרד החינוך ועיריית אילת לרשום קטינים מבקשי מקלט במסגרות חינוך נפרדות (עת"מ 29883-07-11)

לבית המשפט לעניינים מנהליים בבאר-שבע הוגשה עתירה כנגד החלטת משרד החינוך ועיריית אילת לרשום קטינים מבקשי מקלט במסגרות חינוך נפרדות ולא לשלבם במערכות החינוך הרגילות בעיר. נטען כי המדובר באפליה על רקע צבע עור, מוצא ומעמד בישראל. עוד נטען שע"פ הוראות הדין והאמנות הבינלאומיות חובה על רשויות המדינה לספק לכל ילד ונער בישראל חינוך שוויוני וכי הפרדה האמורה מהווה סטייה מחובה זו, ופוגעת גם בזכותם של הקטינים לחינוך נאות. בנוסף נטען שעל העירייה לרשום התלמידים ע"פ הוראות הדין ובהתאם לאזור הרישום שלהם. במסגרת התגובה לעתירה טענה עיריית אילת, בין היתר בחוות דעת מטעם פרופ' גביזון, כי הזכות לקבלת שירותי חינוך בסיסיים אין משמעה בהכרח זכות להיות משולב באופן שוויוני בבתי הספר. בדיון ביום 07.08.11 נענה ביהמ"ש להצעת משרד החינוך להקים צוות בין-משרדי שיבחן הסוגיה. נקבע שהצוות יציג המלצותיו לביהמ"ש במארס 2012.
וועדת ערר: על משרד החינוך להעניק רישיון ולהכיר בתיכון "חברותא" כמוסד חינוך מוכר שאינו רשמי (ערר 12/2010)

עמותת חינוך למנהיגות עררה על החלטת משרד החינוך שלא להעניק רישיון ולא להכיר בבית ספר התיכון "חברותא", כמוסד חינוך "מוכר שאינו רשמי". משרד החינוך דחה את בקשת ההכרה בביה"ס, בין היתר, בטענה שקבלת תלמידים מרשויות שונות לביה"ס תפגע בעקרון האינטגרציה, במבנה החינוכי של בתי הספר הרשמיים, ומחשש לפגיעה במערך החינוך ברשויות המקומיות שבקרבת ביה"ס. הועדה ציינה את החשיבות בקיום מוסדות חינוך פרטיים לצד רשמיים, לרבות מהטעם של פלורליזם בחינוך. נקבע שהמשרד לא הציג ראיות מבוססות המעידות על אפשרות לפגיעה ספציפית העלולה להיגרם כתוצאה ממתן רישיון לביה"ס, ולמרות שהטענות הכלליות שנטענו ע"י המשרד יכולות להיות לגיטימיות ומוצדקות עם הזמן, אין לדון בהם ביחס לערר הספציפי. לאור האמור הערר התקבל. (ניתן 09.11.10)
הוגש ערעור כנגד החלטתו של בית המשפט לעניינים מנהליים לאשר קיומו של בית ספר במזרח ירושלים בצמוד למפעל מזהם (עע"ם 5634/09)

הערעור הוגש כנגד החלטת בית המשפט המחוזי לדחות את העתירה שהגישו העותרים כנגד העברת בית הספר שועפט ג' במזרח ירושלים למבנה הצמוד למפעל מזהם. לטענת המערערים בית המשפט קמא קבע כי המפעל עמד בתקנים הנדרשים לעניין זיהום האוויר, תוך התעלמות מכך שלא נעשו כל הבדיקות הנדרשות, ומכך שבבדיקות שכן נעשו נמצאו חריגות. בערעור נטען, כי קיימת סכנה בריאותית לתלמידים עקב הזיהום הנגרם מהמפעל, וכי מיקום בית הספר בצמוד למפעל פוגע בזכויות התלמידים לשוויון, לחינוך, לבריאות, לשלמות הגוף ולחיים ומהווה הפרה של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. בין השאר טוענים העותרים, כי הזכות לחינוך כוללת את הזכות ללימודים בסביבה חפה ממפגעים.


פסק הדין נשוא הערעור


הוגשה עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי נגד סגירתם של שני בתי-ספר ממלכתיים בחיפה

הקליניקה לחינוך במרכז האקדמי למשפט ועסקים והמרכז לפלורליזם יהודי הגישו עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בחיפה נגד סגירתם של שני בתי-ספר ממלכתיים בעיר אשר משרתים בעיקר ילדים משכבות סוציו אקונומיות נמוכות וילדי עולים. העילה לסגירת בתי הספר הינה מספר התלמידים הנמוך בכל אחד מהם. לטענת העותרים ההחלטה שהתקבלה לוקה בחוסר סבירות ובהעדר מידתיות. כן נטען, כי ההחלטה מהווה פגיעה בשוויון שכן בחיפה קיימים בתי ספר קטנים מאלה שנסגרו, השייכים לחינוך המוכר שאינו רשמי. בנוסף, נטען כי ההחלטה נובעת מפרשנות לא נכונה של "חוק נהרי", שתגרום לסגירה של בתי ספר ממלכתיים בשל הצורך לממן בתי ספר מוכרים שאינם רשמיים.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

בית המשפט העליון חייב את משרד החינוך לדווח לו על התקדמות החלת חינוך החובה על 12 שנות לימוד (בג"ץ 7265/08 )

המועצה הלאומית לשלום הילד עתרה לבג"צ כנגד משרד החינוך בגין אי יישום התיקון לחוק חינוך חובה אשר מרחיב את חינוך החובה מעשר שנות לימוד לשתיים עשרה. בעתירה נטען, כי אי יישום החוק פוגע בעיקרון שלטון החוק ובזכותם לחינוך של תלמידים הנושרים ממערכת החינוך בתום תקופת החובה. בהחלטת ביניים ציין בית המשפט, כי משרד החינוך מחויב לקיים את הוראות החוק ודרש מהמשרד למסור לבית המשפט דיווח על התקדמות יישום החוק בתוך ארבעה חודשים.


החלטת הביניים


ספקית ספרים בשפה הערבית עתרה לבג"צ כנגד החלטת שר האוצר שלא לחדש רישיונה לייבא ספרים אשר יוצרו בארץ אויב (בג"צ 894/09 )

העותרת הינה ספקית גדולה לספרים בשפה הערבית, המיועדים למוסדות הלימוד והחינוך בישראל. המדובר בספרים אשר מוצאים לאור במדינות ערב השונות ומיובאים על ידי העותרת מירדן וממצרים בהתאם לרשיונות ליבוא ספרים. במוקד העתירה למתן צו על תנאי עומדת החלטתם של שר האוצר ושר התעשייה והמסחר שלא לחדש את רשיונה לייבוא ספרים אשר יוצרו בארץ אויב, זאת אף באם נרכשו בארץ אחרת. לטענת העותרת, החלטת המשיבים פוגעת בין השאר בנגישות לחינוך ותרבות בשפת האם של האוכלוסיה הערבית בישראל; בחופש האקדמאי של מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל; וכן בעקרונות חופש הביטוי ובראשם הזכות לחילופי מידע, תרבות ספרות ולשון. עוד טוענת העותרת, כי הפרשנות התכליתית של המושג "סחר עם אויב" חייבת להיות מצומצת ודווקנית ולתת משקל רציני לזכויות היסוד ולכן יש לפרש את המונח "סחר עם אויב" בהתאם לטיב הסחורה ומטרתה. בית המשפט נתן למשיבים עשרה ימים להגיב לעתירה.
האגודה לזכויות האזרח ואדם טבע ודין הגישו עתירה כנגד עיריית ירושלים בשל פגיעה בזכותם של ילדים ללמוד בסביבה בריאה (עת"מ 8779/08 )

אדם טבע ודין, האגודה לזכויות האזרח ונציגי ועד ההורים המקומי עתרו לבית המשפט המחוזי בירושלים, בדרישה לחייב את עיריית ירושלים למצוא בהקדם מבנה חלופי לבית הספר היסודי לבנים בשועפאט. בית הספר הוקם בסמיכות למפעל מזהם ליציקת מתכת, באופן שמסכן את בריאותם, ופוגע בזכותם הבסיסית של התלמידים לחינוך נאות בסביבה בריאה ובכך מהווה הפרה של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו.
פרסום ברשומות - חוק מוסדות חינוך תרבותיים יחודיים, התשס"ח - 2008

חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים נותן הכרה למוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, תקצובם, הפיקוח עליהם והאכיפה. החוק מתייחס לקבוצת האוכלוסיה החרדית שתלמידיה לומדים בישיבה לימודי קודש לפי ההלכה היהודית, וכן לקבוצת אוכלוסיה אחרת שקבע השר בצו באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

תגובת העותרים בעתירה לביטול מדיניות מערכת הביטחון שלא לאפשר לפלסטינים מהגדה המערבית לקבל היתרי כניסה לישראל לצורך לימודים (בג"ץ 8242/06)

לפני כשנתיים הוגשה באמצעות עמותת "גישה" עתירה לבג"צ הדורשת לבטל את מדיניות מערכת הביטחון, שלא לאפשר לאף פלסטיני מהגדה המערבית לקבל היתרי כניסה לישראל לצורך לימודים – יהיו נסיבות המקרה אשר יהיו. מערכת הביטחון בתגובה לעתירה ניסחה "קריטריונים לבחינת בקשות של סטודנטים פלסטינים" המטילות מגבלות חמורות ביותר על האפשרות ללמוד בישראל. כתגובה לכך הוגשה תגובת העותרים הטוענת, כי הקריטריונים נקבעו תוך חריגה מסמכות של המפקד הצבאי ואף מפירים את חובותיו כלפי תושבי הגדה.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

דו"ח גישה "הרחקה קולקטיבית - סטודנטים לכודים בעזה"

עמותת "גישה" פרסמה דו"ח בנוגע לבעיית הסטודנטים הפלשתינאים בעזה, אשר בעקבות הסגר המוטל על הרצועה נימנעת זכותם לרכישת השכלה אקדמאית בחו"ל. בדו"ח צויין כי מערכת ההשכלה הגבוהה בעזה הינה מוגבלת מאוד, ולכן לימודים לתארים מתקדמים מתאפשרים במרבית המקרים רק בחו"ל. הודגש כי מניעת יציאת סטודנטים מהווה פגיעה קשה בזכות לחופש התנועה ולרכישת השכלה ופגיעה ביכולתה של החברה הפלשתינאית להתפתח.
עתירה מינהלית בשם שלושה ילדים מירושלים שיושבים בביתם מתחילת שנת הלימודים ולא נקלטו לבתי ספר

שלושה ילדים ממזרח ירושלים עותרים בבקשה להורות לעיריית ירושלים ולמשרד החינוך להסדיר את לימודם בדחיפות. הילדים זכאים ללימוד חינם בהתאם להוראות חוק לימוד חובה, אך העירייה מתקשה למצוא להם מסגרות חינוכיות, וזאת לנוכח מצוקת כיתות הלימוד הקיימת במזרח העיר. משרד החינוך נמנע מלהפעיל את סמכותו על מינהל החינוך של עיריית ירושלים ולחייבו לפתור את הבעיה.
פניה לשרת החינוך לקיים את זכותם לחינוך של ילדי הכפר

בפניה לשרת החינוך נאמר כי ל-120 ילדים אלו אין מסגרת חינוכית קרובה ונגישה ולכן זכותם לחינוך אינה ממומשת .
בקשה דחופה לשיבוצו של ילד ערבי בכיתת חינוך מיוחד בבית ספר יהודי בלוד

נתקבלה פנייתה של החטיבה לזכויות אדם במכללה האקדמית למשפטים רמת-גן לגורמים במשרד החינוך לאפשר לילד ערבי ללמוד בבית-ספר יהודי לחינוך מיוחד על מנת למנוע הפליה ופגיעה בזכותם של ההורים לבחור בזרם החינוכי בו ילמד בנם - לילד הותר ללמוד בבית-הספר.
סוגי זכויות

זכויות כלכליות וחברתיות
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם