המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

הזכות לדיור > שונות

כללי
עתירה לבג"צ כנגד מכירתם של נכסי רשות הפיתוח לגורמים פרטיים

עמותת "ידיד" והקליניקה לזכויות אדם באוניברסיטת חיפה עתרו לבג"צ כנגד מכירתם של נכסי רשות הפיתוח לגורמים פרטיים. העותרים טוענים שהוראות הדין, כמו גם שיקולים של צדק חלוקתי, מחייבים את המדינה לקבוע מדיניות הקצאת קרקעות רשות הפיתוח כך שחלק מהקרקעות ייעודו לצרכים חברתיים לרבות דיור ציבורי ודיור בר השגה. בעניין זה מציינים העותרים שאחת התכליות של נכסי רשות הפיתוח היא הבטחת עתודות דיור לאוכלוסיות חלשות. נטען שמכירת נכסי רשות הפיתוח, תוך גריעתם מהמשאב הציבורי, מבלי שנלקחים בחשבון שיקולי הקצאת הקרקע למטרות חברתיות, אינה עומדת בכפיפה עם הוראות הדין. עוד נטען שתהליך זה של הפרטת משאב הקרקע בישראל, מבלי להבטיח שחלק מהקרקע יוקצה למטרות חברתיות, מנוגד לחובת המדינה לפעול בשוויון ובהגינות. העותרים מבקשים שעד לקביעת מדיניות מתאימה יורה ביהמ"ש מהמדינה להימנע מלמכור את הקרקעות לגורמים פרטיים. (הוגש 16.11.12)
עתירה לביהמ"ש המחוזי: הוועדה לדיור לאומי לא עושה שימוש בסמכותה לייעד קרקע לצורך הקמת דיור ציבורי להשכרה (עת"מ 29375-07-12)

ארגוני הקואליציה לדיור בר-השגה עתרו לביהמ"ש לעניינים מנהליים בירושלים במטרה לחייב הוועדה לדיור לאומי לדון מחדש בהפעלת הסמכות לייעד קרקע לדיור ציבורי בהשכרה במסגרת התוכנית להרחבת שכונת משואה בירושלים. העותרים טענו שהוועדה לא דנה כראוי בהפעלת הסמכות, וכי היא לא הפעילה בעניין שיקול דעת סביר וענייני. נטען גם כי בפני הוועדה לא עמדה תשתית עובדתית לקבלת ההחלטה אם להפעיל הסמכות, ושהיא לא נתנה משקל ראוי לשיקולים הרלוונטיים לעניין כמו העובדה שהמקרקעין הציבורי אמור לשרת את כלל האוכלוסייה. עוד נטען שהוועדה התעלמה מהתכלית החברתית של חוק הוד"לים וכי רק התכלית לתכנון מהיר עמדה לנגד עיניה. מעבר לדרישה לדיון מחדש בתוכנית ביקשו העותרים מביהמ"ש שיורה להעמיד את גודלן של יחידות הדיור הקטנות בתוכנית על 75 מ"ר לכל היותר, כהוראות החוק. (הוגש: 15.07.12)

למעבר לקישור לחץ/י כאן

עתירה לביהמ"ש המחוזי לייעוד קרקע לדיור בר-השגה בהשכרה במסגרת התכנית להרחבת שכונת מלחה בירושלים (עת"מ 44796-05-12)

העותרים, מספר עמותות הפועלות לקידום דיור בר-השגה, עתרו לביהמ"ש המחוזי בירושלים בבקשה שיורה לוועדה לדיור לאומי במחוז ירושלים ליעד קרקע ציבורית לדיור בהישג יד בהשכרה, במסגרת התכנית להרחבת שכונת מלחה בירושלים. העותרים טוענים שחוק הליכי תכנון ובניה להאצת הבניה למגורים מסמיך הוועדה לייעד קרקע בתוכנית לדיור לאומי להשכרה בהישג יד, ואף שאין מדובר בסמכות חובה, אין הוועדה רשאית להתעלם ממנה. העותרים טוענים שהוועדה לא דנה כנדרש באפשרות להפעיל הסמכות ביחס לתוכנית הרחבת שכונת מלחה, וכי היא לא שקלה את כלל השיקולים הרלוונטיים בטרם אישור התוכנית. נטען שמשמעות הדבר הינה שהקרקע הציבורית עליה תורחב השכונה תשרת אוכלוסייה אמידה בלבד וכי התוכנית תיתן מענה למצוקת הדיור של אוכלוסיות שהכנסתן נמוכה, והכל בניגוד לתכלית החוק ותוך פגיעה בזכות לשוויון בנגישות למקרקעי המדינה על רקע מעמדי כלכלי. (הוגש 23.05.12)
עתירה לביטול התיקון לחוק האגודות השיתופיות

העותרים, זוג צעיר משדרות, ביקש לרכוש מגרש בהרחבה של קיבוץ גבים. בקשה זו נדחתה ע"י וועדת הקבלה של הקיבוץ, מהטעם של "אי התאמה חברתית". לאור האמור עתר הזוג לבג"ץ, בשיתוף האגודה לצדק חלוקתי, כנגד התיקון לחוק האגודות השיתופיות שהסדיר את הקמתן של וועדת קבלה ביישובים קהילתיים ובהרחבות קהילתיות של יישובים חקלאיים. העותרים טענו שהחוק פוגע פגיעה קשה וחריפה בזכויות חוקתיות ובהן הזכות לשוויון, לקניין, לפרטיות ולדיור. נטען כי החוק מסדיר מנגנון לאפליה והדרת מיעוטים וכי הוא מעניק שיקול דעת כמעט מוחלט לוועדה להחליט למי להעניק זכויות בקרקע ציבורית, ולמי לא. עוד נטען כי הוועדות מוסמכות לפי החוק לפעול בצורה עמומה, דבר הפותח פתח לשרירות ולשיקולים פסולים. נטען כי החוק מנוגד לחוק היסוד כבוד האדם וחירותו וכי על ביהמ"ש לבטלו.
בקשה של עמותת "ידיד" להצטרפות כ"ידיד בימ"ש" לדיון בעניין זכויותיהם של דיירים ממשיכים בדיור ציבורי (רע"א 8762/09)

עמותת "ידיד" הגישה בקשה להצטרף כ"ידיד בימ"ש" להליך משפטי המתקיים בביהמ"ש העליון בעניין זכויותיהם של דיירים ממשיכים בדיור ציבורי, והעוסק בשאלה לאיזה בימ"ש, השלום או ביהמ"ש לעניינים מנהליים, הסמכות לדון בטענת "דייר ממשיך". העמותה, התומכת בדעה שהסמכות נתונה גם לבית המשפט השלום, טוענת שכל קביעה אחרת תביא לפגיעה קשה בזכות החוקתית לדיור ובזכות הגישה לערכאות משפטיות של אוכלוסיות מוחלשות. כך לדוגמא נטען כי התוצאה של אי מתן אפשרות לטעון טענת דייר ממשיך במסגרת הליך הפינוי בפני בימ"ש אזרחי תהיה פינוי האדם מבלי שתיערך בעניינו חקירה עובדתית אמיתית ומבלי שניתנה לאדם הזדמנות אמיתית להשמיע את טענותיו העובדתיות והמשפטיות. (הוגש 22.11.10)
ערעור לבית המשפט העליון נגד החכרת מגרש ביפו לחברה המשווקת את הדירות ליהודים דתיים בלבד (עמ"מ 5514/09)

הערעור נסוב על החלטת בית המשפט לעניינים מנהליים אשר דחה את בקשת המערערים שהינם 25 תושבי יפו לפסול את זכייתה של חברת אמונה במכרז להקצאת זכויות לבנייה במגרש בשכונת עג'מי ביפו שכן זו הצהירה שתמכור את הדירות רק ליהודים מהמגזר הדתי לאומי. בערעור נטען כי מכח עיקרון השוויון החל על המדינה ועל פי הלכת קעאדן מחוייבת המדינה להקצות מגרשים רק לגורמים המתחייבים לשווקם באופן שוויוני, ובודאי שאין היא רשאית להקצותם לגורמים המצהירים בריש גלי על כוונתם ליהד את יפו ולבצע הפרדה בחינוך בין יהודים לערבים כבמקרה דנן. כן נטען כי אין לתת עדיפות לאינטרס לרצונו של אדם לחיות בקהילה סגורה על פני הזכות החוקתית לשוויון, וכי במקרה דנן היה על המנהל לייעד את המגרש דווקא לבניית דירות לתושבי השכונה הערבים הסובלים ממצוקת דיור קשה ולא למסרו לקבוצה מתבדלת ומתנכרת הבאה מבחוץ. (הוגש 4.3.10)

למעבר לקישור לחץ/י כאן

תיקון חדש בחוק הוצאה לפועל מונע מהחייב לוותר על זכותו לדיור חלופי

תיקון סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל נכנס לתוקף ב-16/05/09. בתיקון, שארגוני זכויות אדם לחמו לקבלתו, נקבע בין היתר, כי בנקים למשכנתאות לא יוכלו להחתים את הלווים על ויתור על זכותם לדיור חלופי. כמו כן נקבע בתיקון, כי הבנק לא יוכל לפנות אדם מדירת מגוריו, אלא לאחר שהתברר, כי לחייב ולבני משפחתו יש מקום מגורים סביר. אם לאו, יעמיד הבנק לטובת החייב סכום שיאפשר לו לשכור דירה באיזור מגוריו, התואמת את צרכיו ואת צרכיהם של בני משפחתו המתגוררים עימו, לתקופה שלא תעלה 18 חודשים. החוק אינו חל רטרואקטיבית על חוזים קיימים, אך נקבע שגם לגבי חוזים קיימים לא יהיה תוקף לויתור על דיור חלופי, אם יוכח לראש ההוצאה לפועל, כי לא הובהרה לחייב זכותו לדיור חלוף ומשמעות הויתור עליה.
פורסם נייר עמדה: הפרת זכויות האדם של חסרי הבית בישראל - תמונת מצב והצעה לגיבוש מדיניות חדשה

האגודה לזכויות האזרח והתוכנית למשפט ורווחה באוניברסיטת תל אביב פירסמו נייר עמדה הסוקר את המדיניות הקיימת כלפי חסרי הבית בישראל. בנייר העמדה מוצגות הבעיות המרכזיות במדיניות, אשר בגינן מופרות זכויות האדם של חסרי הבית, ומובאת בו הצעה לגיבוש מדיניות חדשה.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

עתירה נגד הפסקת סיוע בשכר דירה לאם חד הורית ללא הודעה מוקדמת וללא שימוע (עת"מ1196/09 )

העותרת הינה אם חד הורית, שהסיוע אותו קיבלה לצורך תשלום שכר דירה הופסק באחת בהיותה בהריון מתקדם ולא חודש מאז, מעל שמונה חודשים. הסיוע הופסק בטענה, כי סעיף המעמד האישי במרשם האוכלוסין שונה ל"בבירור". בעתירה, שהוגשה באמצעות האגודה לזכויות האזרח, נטען כי הפסקת הסיוע בהסתמך על סעיף המעמד האישי היא בלתי חוקית, וכי ממילא מצבה הכלכלי של העותרת לא השתנה בשל הנישואין. עוד נטען, כי הפסקת סיוע על אתר לאם הינה החלטה הלוקה בחוסר סבירות קיצוני, וכי יש להשיב את כספי הסיוע שנמנעו ממנה רטרואקטיבית. בנוסף נטען, כי אין לשלול סיוע מזכאים ללא הודעה מוקדמת וזכות טיעון, וכי כל עוד לא הסתיימו הליכי השימוע והבירור והתקבלה החלטה סופית, יש להמשיך ולהעביר את כספי הסיוע.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

עתירה לבית המשפט המנהלי כנגד עיריית ת"א בגין אפליה אסורה במכירת דירות במתחם השוק הסיטונאי (עת"מ 2365/08)

האגודה לזכיות האזרח הגישה עתירה כנגד עיריית תל אביב בגין תנאי המכרז לבניית דירות במתחם השוק הסיטונאי בו אמורות להבנות כ 1700יחידות דיור. אחת הקבוצות המתחרות במכרז הודיעה כי המועמדים לרכישת הדירות יעברו וועדת קבלה וכי הדירות מיועדות אך ורק לאנשי היי טק ושוק ההון. לטענת העותרת העירייה אינה רשאית להעביר זכויות במקרקעין לגוף הנוקט באפליה, שכן יש בכך הפרה של חובת העיריה לנהוג בשיויון. העותרת דורשת כי עיריית תל אביב תחוייב להודיע מראש למשתתפי המכרז כי לא יוכלו לשווק דירות בצורה מפלה או באמצעות ועדת קבלה, ולכלול התחייבות לכך מצד היזמים בסעיף בר אכיפה בחוזה העברת הזכויות.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

דוח האגודה לזכויות האזרח בנוגע לזכות לדיור- הנדל"ניסטית

הדוח סוקר את הפרת הזכות לדיור בשורה של נושאים כגון: צמצום הסיוע לרכישת דירה עבור אוכלוסיות מעוטות אמצעים, היעדר הגנות מספקות ללווים בשוק המשכנתאות, מצוקתם הגוברת של שוכרי הדירות, חיסול הדיור הציבורי. בדוח מצביעה האגודה לזכויות האזרח על האחריות שיש למדינה בסיפוק מימושה של הזכות לקורת גג, ובוחנת לאור זאת את מדיניות הממשלה. כמו כן מופיעות בדוח מספר המלצות, שיש באימוצן כדי להבטיח את מימוש הזכות לדיור של תושבי המדינה, לדעת האגודה.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

הצעת האגודה לזכויות האזרח בישראל לרפורמה במדיניות הסיוע לשוכרי דירות בשוק הפרטי

מטרת הצעת האגודה לזכויות האזרח בישראל להפוך את שוק השכירות לאלטרנטיבה מכובדת למגורים עבור אוכלוסיות מוחלשות ולהעניק להן סיוע בתשלום שכר דירה בשוק הפרטי, עקב מאגר הדיור הציבורי המצטמצם. הוצעו שלוש רפורמות. האחת, הבטחת הזכות לקצבת השתתפות בשכר דירה תוך עיגון הזכאות לקצבאות השתתפות בשכר דירה וקביעת מנגנון תקצוב מכוח חוק. השנייה, שינוי הנוהל הקיים הפוגע בזכויות אדם בזכאות להשתתפות בשכר דירה. השלישית, הסדרה של יחסי השכירות בשוק השכירות הפרטי והזכות לדיור נאות של מקבלי הסיוע.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים בעניין סיוע במגורים לאסיר משוחרר חסר אמצעים (עת"מ 8391/08)

אסיר חולה וחסר אמצעים העומד על סף שחרור, פנה מבעוד מועד לשירות שיקום האסיר למען הסדרת זכאותו לסיוע בתשלום שכר דירה. בתגובה הוצע לו כי ישהה במקלט לילה עד שיסדיר זכאותו לסיוע מול משרד השיכון. לאור השתלשלות האירועים האגודה לזכויות האזרח הגישה עתירה מנהלית במטרה להסדיר לאסיר קורת גג נאותה מייד עם שחרורו. בעתירה ניטען כי מקלט לילה אינו פתרון לאסיר שמועד שחרורו ידוע חודשים מראש, ויש לסייע לו למצות את ההליכים מול משרד השיכון בטרם ישוחרר מהכלא היישר לרחוב. עוד ניטען כי יש בכך פגיעה קשה בתנאי מחייתו ובכבודו כבן אנוש.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

נייר עמדה המעלה את בעיית הדיירים בנכסי רשות הפיתוח וקורא לשינוי מדיניות

הקליניקה ל"זכויות אדם בחברה" בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה פרסמה נייר עמדה המעלה את בעיית הדיירים בנכסי רשות הפיתוח וקורא לשינוי חשיבתי בכל הקשור לגובה השתתפות המדינה בעלויות הסרת צווי סכנה, שיפוצים ואחזקה, במטרה לקדם מהלך של השתתפות פרוגרסיבית של דיירי הנכסים בעלויות השיפוץ בהתחשב במצבם הכלכלי, בדומה למדד ההשתתפות של דיירי הדיור הציבורי בעלויות אחזקה ושיפוץ. נייר העמדה הוא תולדה של עבודת שטח בעכו העתיקה, ומתייחס לאופי האוכלוסיה ולמעמדם המיוחד והבעייתי של דיירים אלו.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

עתירה לבג"צ: לביטול וועדות הקבלה בהרחבה קהילתית של מושבים וקיבוצי (בג"צ 3552/08)

העתירה הוגשה על ידי האגודה לזכויות האזרח בישראל בשם בני זוג אשר נדחו על-ידי וועדת הקבלה בהרחבה הקהילתית לישוב חקלאי. העותרים ביקשו לבטל את החלטת וועדת הקבלה ביישוב, לדחות את בקשת בני הזוג לרכוש מגרש בהרחבה מהטעם של "אי התאמה לחיי קהילה". כמו כן, ביקשו לבטל החלטה מס' 1015 של מועצת מקרקעי ישראל המסדירה הליך הקבלה ליישובים הקהילתיים ולהרחבות הקהילתיות ביישובים החקלאים.הוגש ערר לועדת הערר של מנהל מקרקעי ישראל על החלטת ועדת קבלה של קיבוץ להב

ועדת קבלה של קיבוץ להב החליטה שלא לקבל מועמדת בשל "אי התאמה לחיי החברה בקהילה" על סמך חוות דעת גרפולוגית. בערר נטען כי קבלת החלטה על בסיס חוות דעת גרפולוגית מהווה פגיעה חמורה בזכות העותרת לכבוד ובזכותה לבחור את מקום מגוריה וכי חוות דעת גרפולוגית אינה מהימנה וחסרת כל תוקף מדעי ועל כן אינה יכולה להוות כלי למיון המועמדים לקיבוץ (וכלי מיוני בכלל). בנוסף נטען כי החלטת ועדת הקבלה מבוססת על שיקולים זרים.
פנייה להוספת סמכויות לעירייה להסדיר את שוק הדיור המקומי לצורך הבטחת דיור בר השגה

האגודה לזכויות האזרח פנתה לשר הפנים וליו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה בעניין הצעת חוק העיריות,בבקשה לתקן את ההצעה, כך שלעירייה תהיה סמכות להסדיר את שוק הדיור המקומי לצורך הבטחת דיור בר השגה, וכן לספק דיור זמני או קבוע למחוסרי דיור. לטענת האגודה, אף שהשלטון המרכזי הוא האחראי הראשי לכבד את זכות התושבים לדיור נאות, ישנה חשיבות להעניק לרשות מקומית סמכויות להסדיר דיור בר השגה בשטח הרשות. בהתאם לצרכים הייחודיים של כל רשות ורשות.
ארגונים חברתיים מבקשים להצטרף כידיד בית המשפט בפרשת חפציבה

הבקשה הוגשה לבית המשפט המחוזי לאור החשש מפגיעה אפשרית בזכות לדיור ולקורת גג של צרכני הדירות בפרשת חפציבה.המבקשים טוענים שזכות זו מוכרת כזכות אדם מובהקת במשפט הישראלי ובמשפט הבינלאומי, וקיבלה מעמד חוקתי בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.
עתירה מנהלית - דיור ציבורי

עתירה מנהלית בעניין הכרה ב"דייר ממשיך" לפי חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי, התשנ"ח-1998.
סוגי זכויות

זכויות כלכליות וחברתיות
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם