המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות
היחס הראוי בין דת למדינה וכיצד עליו לבוא לידי ביטוי במשפט ובחברה מהווים שאלות יסוד בחברה האנושית מימים ימימה.האם על הדת לשלוט במדינה או שעל המדינה לשלוט בדת, או שמא יכולות שתיהן להתקיים בשלום זו לצד זו? האם על משפט המדינה, כולו או חלקו, להתבסס על נורמות דתיות פרטיקולריות או שמא יש לשאוף למשפט נייטרלי ואוניברסלי, החף מכל נורמה דתית?
שאלות מעין אלה והשלכותיהן המעשיות מעוררות מחלוקות נוקבות בעולם בכלל ובישראל בפרט. לאחרונה התרחבו תחומי המחלוקת, כאשר החלו להשמע טענות, כי החלתו של משפט אחיד, המתיימר להיות נייטרלי ואוניברסלי, על כלל אזרחי המדינה, פוגעת בזכויותיהן של קבוצות מיעוט תרבותיות וביכולתן לחיות את חייהן ולשמר את ייחודן.
המידע בנושא ראשי זה מחולק לנושאי משנה ולנושאים כלליים. כך, ניתן למצוא נושאי משנה רבים הכוללים סוגיות פרטניות הנוגעות לדת ותרבות, המוסדרות באמצעות חקיקה ונדונות בפסיקה או במאמרים משפטיים כגון כשרות, גיור, שבת כיום מנוחה, נישואי קטינות ועוד. כן ניתן למצוא מידע בנוגע לארבעה נושאים כלליים המהווים אבני יסוד של היחסים בין משפט דת ותרבות והשזורים כחוט השני בכלל נושאי המשנה, והם עיקרון מיסוד הדת, חופש הדת והמצפון, מדינה יהודית ודמוקרטית, ורב תרבותיות.

משפט דת ותרבות

 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם