המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

בית המשפט העליון: כשהרשות גובה דמי היתר התובענה הייצוגית כנגדה היא כ"עוסק" ולא כ"רשות" (עע"ם 7752/12)


 השאלה שנדונה היא האם רשות מקרקעי ישראל בהחלטותיה למתן פטור מדמי היתר פעלה כ"עוסק" כמובנו בחוק תובענות ייצוגיות או כ"רשות" לעניין תביעת השבה כנגדה בגין סכומים שגבתה שלא כדין כמס, כאגרה או כתשלום חובה אחר. המערערים טענו, כי רשות מקרקעי ישראל היא במובהק "עוסק" בעסקאות דמי היתר עם חוכרים ואין בהסכם כל מאפיין שלטוני מיוחד. המשיבה טוענת כי החלטות הרשות המיטיבות הן בעלות אופי שלטוני-ציבורי. נקבע שכשהרשות גובה דמי היתר היא פועלת באופן מסחרי-עיסקי, ולכן התובענה הייצוגית היא נגד הרשות כ"עוסק" וזו לא תביעה נגד "רשות". לפיכך הרשות איננה יכולה להגיש הודעת חדילה מהגבייה כאמור. תובענה כזו היתה צריכה להיות מוגשת לביהמ"ש האזרחי ולא לביהמ"ש לעניינים מינהליים. ביהמ"ש הורה בנסיבות העניין להחזיר את הדיון לבימ"ש לענינים מינהליים ולא לבימ"ש אזרחי, זאת לאור היסוד המנהלי הכללי שבהחלטה ומטעמי יעילות. (ניתן 2.11.14). 

 

חדשות  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם